RDJR6 seriýasy Softumşak başlangyç - 5.5 ~ 320Kw motor amatly

Softumşak başlangyç, ýumşak başlangyjy, ýumşak duralgany, ýeňil ýük energiýasyny tygşytlamak we köp gorag funksiýalaryny birleşdirýän hereketlendiriji dolandyryş enjamydyr.Diňe hereketlendirijiniň tutuş başlangyç prosesine täsir etmezden rahat başlamagyna däl-de, eýsem hereketlendirijiniň häzirki çäk bahasy, başlangyç wagty we ş.m. ýaly motor ýüküniň aýratynlyklaryna görä parametrleri sazlap bilýär.


  • RDJR6 seriýasy Softumşak başlangyç - 5.5 ~ 320Kw motor amatly
  • RDJR6 seriýasy Softumşak başlangyç - 5.5 ~ 320Kw motor amatly
  • RDJR6 seriýasy Softumşak başlangyç - 5.5 ~ 320Kw motor amatly
  • RDJR6 seriýasy Softumşak başlangyç - 5.5 ~ 320Kw motor amatly

Önümiň jikme-jigi

Arza

Parametrler

Nusgalar we gurluşlar

Ölçegleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Softumşak başlangyç, ýumşak başlangyç, ýumşak duralga, ýeňil ýük energiýasyny tygşytlamak we köp gorag funksiýalaryny birleşdirýän hereketlendiriji dolandyryş enjamy, esasan, elektrik üpjünçiligi bilen dolandyrylýan hereketlendiriji bilen elektron dolandyryş zynjyrynyň arasynda yzygiderli birleşdirilen üç fazaly paralel tiristorlardan durýar usullar üç fazaly paralel tiristorlaryň geçiriji burçuny dolandyrmak üçin ulanylýar, şonuň üçin dolandyrylýan hereketlendirijiniň giriş naprýa .eniýesi dürli talaplara görä üýtgeýär.

Aýratynlyklary

1.Mikroprosessor sanly awtoulag dolandyryşyny kabul edýär, ajaýyp elektromagnit öndürijiligine eýe.ýumşak başlangyç, ýumşak durmak ýa-da erkin durmak.

2. Başlangyç naprýa .eniýe, tok, ýumşak başlangyç we ýumşak durmak wagty başlangyç tokyň zarbasyny azaltmak üçin dürli ýüklere görä kabul edilip bilner.durnukly öndürijilik, aňsat işlemek, göni görkezmek, kiçi göwrümli, sanly toplum, tele-gözegçilik we daşarky gözegçilik funksiýalaryna eýedir.

3. Faza ýitgilerinden, aşa woltdan, aşa ýüklemekden, aşa köp gyzmakdan, aşa gyzmakdan goramak.

4. Giriş naprýa .eniýesiniň ekrany, işleýän tok ekrany, näsazlyk öz-özüni barlamak, näsazlyk ýady.0-20mA simulýasiýa bahasy çykarylýar, motor akymyna gözegçilik edip biler.

AC induksiýa hereketlendirijisi arzan bahaly, ýokary ygtybarlylyk we ýygy-ýygydan hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Adetmezçilikleri:

1. başlangyç tok, bahalandyrylan tokdan 5-7 esse ýokarydyr. Elektrik togunyň uly margininiň bolmagyny talap edýär, şeýle hem elektrik dolandyryş enjamynyň iş möhletini azaldyp, tehniki hyzmatyň bahasyny ýokarlandyrar.

2. başlamak momenti, ýük urmagyna we hereketlendiriji komponentleriň zaýalanmagyna sebäp bolmak üçin adaty başlangyç momentiň iki esse wagtydyr.RDJR6 ýumşak başlangyç, hereketlendirijiniň naprýa .eniýesini yzygiderli gowulandyrmak üçin dolandyrylýan tistor modulyny we faza çalşyk tehnologiýasyny kabul edýär. Şeýle hem hereketlendiriji momentiniň, tokyň we ýüküň dolandyryş parametri boýunça talaplaryna düşünip biler.“RDJR6” seriýaly ýumşak başlangyç, AC asynkron hereketlendirijiniň ýumşak başlamagy we ýumşak saklanmagynyň funksiýalaryna gözegçilik etmek we ýerine ýetirmek üçin mikroprosessor kabul edýär, doly gorag funksiýasyna eýedir we metallurgiýa, nebit, magdan, himiýa senagaty pudaklarynda Motor sürüjisi enjamlarynda giňden ulanylýar.

Önümiň spesifikasiýasy

Model belgisi Bahalandyrylan kuwwat (kWt) Bahalandyrylan tok (A) Amaly hereketlendiriji güýji (kWt) Şekiliň ululygy (mm) Agramy (kg) Bellik
A B C D E d
RDJR6-5.5 5.5 11 5.5 145 278 165 132 250 M6 3.7 2-nji surat
RDJR6-7.5 7.5 15 7.5
RDJR6-11 11 22 11
RDJR6-15 15 30 15
RDJR6-18.5 18.5 37 18.5
RDJR6-22 22 44 22
RDJR6-30 30 60 30
RDJR6-37 37 74 37
RDJR6-45 45 90 45
RDJR6-55 55 110 55
RDJR6-75 75 150 75 260 530 205 196 380 M8 18 2-nji surat
RDJR6-90 90 180 90
RDJR6-115 115 230 115
RDJR6-132 132 264 132
RDJR6-160 160 320 160
RDJR6-185 185 370 185
RDJR6-200 200 400 200
RDJR6-250 250 500 250 290 570 260 260 470 M8 25 2-nji surat
RDJR6-280 280 560 280
RDJR6-320 320 640 320

Diagramma

10

Funksiýa parametri

Kod Funksiýanyň ady Aralygy düzmek Bellenen Görkezme
P0 başlangyç naprýa .eniýe (30-70) 30 PB1 = 1, Naprýatageeniýe ýapgyt modeli täsirli;PB sazlamasy häzirki re modeimde bolsa, başlangyç naprýa defaulteniýe deslapky bahasy 40% bolýar.
P1 ýumşak başlangyç wagty (2-60) s 16s PB1 = 1, Naprýa .eniýe eňňit modeli täsirli
P2 ýumşak wagt (0-60) s 0s Mugt durmak üçin = 0 düzmek.
P3 programma wagty (0-999) s 0s Buýruklary alanyňyzdan soň, P3 sazlaýyş bahasyndan soň başlamagy gijikdirmek üçin hasaplaýyş görnüşini ulanyň.
P4 gijikdirip başlaň (0-999) s 0s Programmirläp bolýan estafeta hereketiniň gijikdirilmegi
P5 programma gijikdirilmegi (0-999) s 0s Gyzgynlygy aýyrandan we P5 sazlamagy gijikdirenden soň, taýýar ýagdaýa geldi
P6 aralyk gijikdirilmegi (50-500)% 400% “PB” sazlamasy bilen baglanyşykly boluň, “PB” sazlamasy 0 bolsa, deslapky 280%, düzediş bolsa gönümel.PB sazlamasy 1 bolanda, çäklendiriji baha 400% bolýar.
P7 çäkli başlangyç tok (50-200)% 100% Motoryň artykmaç ýüküni goramak bahasyny sazlamak üçin ulanyň, P6, P7 giriş görnüşi P8-e baglydyr.
P8 Iň ýokary operatiw tok 0-3 1 Häzirki bahany ýa-da göterimleri kesgitlemek üçin ulanyň
P9 häzirki görkeziş tertibi (40-90)% 80% Bahasy kesgitlemekden pes, şowsuzlyk ekrany “Err09 ″
PA woltdan goramak (100-140)% 120% Bahasy kesgitlemekden has ýokary, şowsuzlyk ekrany “Err10 ″
PB başlangyç usuly 0-5 1 0 tok bilen çäklendirilen, 1 naprýa, eniýe, 2 zarba + tok bilen çäklendirilen, 3 zarba + tok çäk, 4 tok ýapgyt, 5 goşa aýlaw görnüşi
PC çykyşy goramaga rugsat berýär 0-4 4 0 başlangyç, 1 minut ýük, 2 standart, 3 agyr ýük, 4 uly
PD amaly dolandyryş tertibi 0-7 1 Paneli, daşarky dolandyryş terminaly sazlamalaryny saýlamak üçin ulanyň.0, diňe panel işleýän üçin, 1 panel we daşarky dolandyryş terminaly üçin 1.
PE awtomatik açmak 0-13 0 0: gadagan, awtomatik täzeden düzmek üçin 1-9
PF parametr üýtgetmäge rugsat berýär 0-2 1 0: fohibid, rugsat berlen bölek üýtgedilen maglumatlar üçin 1, ähli üýtgedilen maglumatlar üçin 2
PH aragatnaşyk salgysy 0-63 0 Softumşak başlangyç we ýokarky enjamy köpeltmek üçin ulanyň
PJ programma çykyşy 0-19 7 Programmirläp bolýan röle ouput (3-4) sazlamasyna ulanyň.
PL ýumşak toguň çäkli (20-100)% 80% P2 ýumşak saklaýan tok bilen çäklendirilen sazlamany ulanyň
PP motorly tok (11-1200) A. bahalandyrylan Motor nominal bahalandyrylan tok girizmek üçin ulanyň
PU hereketlendirijiniň woltdan goragy (10-90)% gadagan et Motorly woltdan goramak funksiýalaryny düzmek üçin ulanyň.

Şowsuz görkezme

Kod Görkezme Mesele we çözgüt
Err00 şowsuzlyk ýok Wolt wolt, aşa wolt, aşa gyzmak ýa-da wagtlaýyn duralga açylmazlygy düzedildi.Panel görkezijisi yşyklandyrylýar, täzeden gurmak üçin "durmak" düwmesine basyň, soňra motory işlediň.
Err01 daşarky wagtlaýyn duralga açyk Daşarky wagtlaýyn terminal7 we umumy terminal10 gysga utgaşma ýa-da beýleki gorag enjamlarynyň NC aragatnaşygynyň kadalydygyny barlaň.
Err02 ýumşak başlangyç gyzgynlyk Radiatoryň temperaturasy 85C-den ýokary, aşa gyzmakdan goramak, ýumşak başlangyç hereketlendirijini gaty ýygy başlaýar ýa-da hereketlendirijiniň güýji ýumşak başlangyç üçin ulanylmaýar.
Err03 iş wagtyndan artyk Maglumatlary sazlamaga başlamak amatly däl ýa-da ýük gaty agyr, kuwwaty gaty az
Err04 giriş fazasy-ýitgisi Girişiň ýa-da esasy aýlawyň näsazlygynyň bardygyny ýa-da aýlanyp geçýän kontaktyň adaty zynjyry döwüp biljekdigini ýa-da kremniniň dolandyryşynyň açykdygyny barlaň.
Err05 çykyş fazasy Girişiň ýa-da esasy aýlawyň näsazlygynyň bardygyny ýa-da aýlanyp geçýän kontaktyň adaty zynjyry döwüp biljekdigini ýa-da kremniniň dolandyryşynyň açykdygyny ýa-da motor birikmesinde käbir näsazlyklaryň bardygyny barlaň.
Err06 üç fazaly deňagramsyzlyk Giriş 3 fazaly kuwwatyň we motoryň käbir ýalňyşlyklarynyň bardygyny ýa-da tok transformatorynyň signal berýändigini barlaň.
Err07 artykmaç başlamak Loadük gaty agyr bolsa ýa-da hereketlendiriji güýji ýumşak başlangyç bilen ulanylsa, ýa-da baha kompýuterini (çykyş goragy rugsat berilýär) sazlamak.
Err08 artykmaç ýükden goramak Loadük gaty agyr bolsa ýa-da P7 bolsa, PP sazlamasy ýalňyş.
Err09 elektrik togy Giriş güýjüniň naprýa .eniýesini ýa-da P9 senesini kesgitlemegiň ýalňyşdygyny barlaň
Err10 artykmaç wolt Giriş güýjüniň naprýa .eniýesiniň ýa-da PA-nyň kesgitlenen senesiniň ýalňyşdygyny barlaň
Err11 maglumat ýalňyşlygyny düzmek Täzeden düzmek üçin sazlamany üýtgediň ýa-da "enter" düwmesine basyň
Err12 ýüklemegiň gysga utgaşmasy Silikonyň gysga utgaşmadygyny ýa-da ýüküň gaty agyrdygyny ýa-da motor rulonynyň gysga utgaşmandygyny barlaň.
Err13 birikdiriji ýalňyşlygy täzeden açyň Daşarky başlangyç terminal9 we stop8 terminalynyň iki setir görnüşine birikýändigini barlaň.
Err14 daşarky duralga birikmesi säwligi PD sazlamasy 1, 2, 3, 4 bolanda (daşarky dolandyryşa rugsat beriň), daşarky duralga8 we umumy terminal10 gysga utgaşma däl.Diňe gysga utgaşdyryjydy, motor işledilip bilner.
Err15 motor Motor we ýük säwligini barlaň.

Model belgisi

11

Daşarky dolandyryş terminaly

12

Daşarky gözegçilik terminaly kesgitlemesi

Geçiş bahasy Terminal kody Terminal funksiýasy Görkezme
Röle çykyşy 1 Çykyşdan aýlanmak gözegçilik kontaktyny dolandyryjy, ýumşak başlangyç üstünlikli başlanda, elektrik üpjünçiligi, kuwwaty bolmazdan NOOK aragatnaşyk ýok: AC250V / 5A
2
3 Programmirläp bolýan röle çykyşy çykyş görnüşi we funksiýalary P4 we PJ tarapyndan kesgitlenýär, tok üpjünçiligi, kuwwaty: AC250V / 5A
4
5 Röle çykyşynyň şowsuzlygy ýumşak başlangyç şowsuzlygy ýüze çykanda, bu röle ýapylýar, elektrik üpjünçiligi, kuwwaty ýok: AC250V / 5A
6
Giriş 7 Wagtlaýyn duralga Adatça başlaýan ýumşak başlangyç, bu terminal terminal10 bilen gysgaldylmalydyr.
8 Dur / täzeden düz 2 setirli, 3 setirli dolandyrmak üçin 10 terminaly bilen birleşýär,
baglanyşyk usulyna laýyklykda.
9 Başla
10 Umumy terminal
Analog çykyş 11 simulýasiýa umumy nokady (-) 4 gezek bahalandyrylan tok akymy 20mA, daşarky DC metr bilen hem kesgitlenip bilner, loadük garşylygy Maks 300 bolup biler.
12 simulýasiýa tok çykyşy (+)

Ekran paneli

13

Görkeziji Görkezme
Taýýar Işledilende we taýýar ýagdaýynda bu görkeziji ýeňil bolýar
GEÇMEK aýlanyp geçende, bu görkeziji ýeňil
RAL .YŞLYK şowsuzlyk ýüze çykanda bu görkeziji ýeňil bolýar
A maglumatlary düzmek häzirki bahadyr, bu görkeziji ýeňil
% maglumatlary düzmek häzirki başlangyç, bu görkeziji ýeňil
s maglumatlary düzmek wagt, bu görkeziji ýeňil

döwlet görkezijisi
Düwme görkezmesi
RDJR6 seriýaly ýumşak başlangyç 5 görnüşli iş ýagdaýyna eýe: taýýar, işlemek, şowsuzlyk, başlamak we durmak, taýýar, işlemek, şowsuzlyk
otnositel görkeziji signalyna eýe.Görkezme ýokardaky tablisa serediň.

14

Softumşak başlangyç we ýumşak saklaýyş işlerinde, diňe başga bir döwletiň ýagdaýynda bolsa, maglumatlary düzüp bilmeýär.
Stateagdaýy kesgitlemek şerti, 2 minutdan soň işlemezden sazlama ýagdaýyny taşlar.
Ilki bilen "enter" düwmesine basyň, soňra zarýad berilýär we başlangyjy başlaýar.Duýduryş sesini diňläniňizden soň, täzeden başlap biler
zawodyň maglumatlary

Daş görnüşi we gurnama ölçegi

15

Programmanyň diagrammasy

Adaty dolandyryş diagrammasy

16

Görkezme:
1. Daşarky terminal iki setir tcontrol görnüşini kabul edýär. KA1 başlamak üçin ýapylanda, durmak üçin açyk.
2. 75kW-dan ýokary bolan ýumşak başlangyç, ýumşak zolakly içerki röle kontaktynyň çäkli hereketlendiriji kuwwaty sebäpli orta röle arkaly aýlanyp geçýän kontakt rulonyny dolandyrmaly.

12.2 umumy we bir garaşma dolandyryş diagrammasy

17

12.3 umumy we bir garaşma dolandyryş diagrammasy

18

Görkezme:
1. Diagrammada daşarky terminal iki setir görnüşini alýar
(1KA1 ýa-da 2KA1 ýapylanda, başlaýar. döwülende saklanýar.)
2. 75kW-dan ýokary ýumşak başlangyç, ýumşak başlangyç içerki röle kontaktynyň çäkli hereketlendiriji kuwwaty sebäpli, orta röle arkaly aýlanyp geçýän kontakt rulonyna gözegçilik etmeli.

AC induksiýa hereketlendirijisi arzan bahaly, ýokary ygtybarlylyk we ýygy-ýygydan hyzmat etmegiň artykmaçlyklaryna eýedir.

Adetmezçilikleri:

1. başlangyç tok, bahalandyrylan tokdan 5-7 esse ýokarydyr. Elektrik togunyň uly margininiň bolmagyny talap edýär, şeýle hem elektrik dolandyryş enjamynyň iş möhletini azaldyp, tehniki hyzmatyň bahasyny ýokarlandyrar.

2. başlamak momenti, ýük urmagyna we hereketlendiriji komponentleriň zaýalanmagyna sebäp bolmak üçin adaty başlangyç momentiň iki esse wagtydyr.RDJR6 ýumşak başlangyç, hereketlendirijiniň naprýa .eniýesini yzygiderli gowulandyrmak üçin dolandyrylýan tistor modulyny we faza çalşyk tehnologiýasyny kabul edýär. Şeýle hem hereketlendiriji momentiniň, tokyň we ýüküň dolandyryş parametri boýunça talaplaryna düşünip biler.“RDJR6” seriýaly ýumşak başlangyç, AC asynkron hereketlendirijiniň ýumşak başlamagy we ýumşak saklanmagynyň funksiýalaryna gözegçilik etmek we ýerine ýetirmek üçin mikroprosessor kabul edýär, doly gorag funksiýasyna eýedir we metallurgiýa, nebit, magdan, himiýa senagaty pudaklarynda Motor sürüjisi enjamlarynda giňden ulanylýar.

Önümiň spesifikasiýasy

Model belgisi Bahalandyrylan kuwwat (kWt) Bahalandyrylan tok (A) Amaly hereketlendiriji güýji (kWt) Şekiliň ululygy (mm) Agramy (kg) Bellik
A B C D E d
RDJR6-5.5 5.5 11 5.5 145 278 165 132 250 M6 3.7 2-nji surat
RDJR6-7.5 7.5 15 7.5
RDJR6-11 11 22 11
RDJR6-15 15 30 15
RDJR6-18.5 18.5 37 18.5
RDJR6-22 22 44 22
RDJR6-30 30 60 30
RDJR6-37 37 74 37
RDJR6-45 45 90 45
RDJR6-55 55 110 55
RDJR6-75 75 150 75 260 530 205 196 380 M8 18 2-nji surat
RDJR6-90 90 180 90
RDJR6-115 115 230 115
RDJR6-132 132 264 132
RDJR6-160 160 320 160
RDJR6-185 185 370 185
RDJR6-200 200 400 200
RDJR6-250 250 500 250 290 570 260 260 470 M8 25 2-nji surat
RDJR6-280 280 560 280
RDJR6-320 320 640 320

Diagramma

10

Funksiýa parametri

Kod Funksiýanyň ady Aralygy düzmek Bellenen Görkezme
P0 başlangyç naprýa .eniýe (30-70) 30 PB1 = 1, Naprýatageeniýe ýapgyt modeli täsirli;PB sazlamasy häzirki re modeimde bolsa, başlangyç naprýa defaulteniýe deslapky bahasy 40% bolýar.
P1 ýumşak başlangyç wagty (2-60) s 16s PB1 = 1, Naprýa .eniýe eňňit modeli täsirli
P2 ýumşak wagt (0-60) s 0s Mugt durmak üçin = 0 düzmek.
P3 programma wagty (0-999) s 0s Buýruklary alanyňyzdan soň, P3 sazlaýyş bahasyndan soň başlamagy gijikdirmek üçin hasaplaýyş görnüşini ulanyň.
P4 gijikdirip başlaň (0-999) s 0s Programmirläp bolýan estafeta hereketiniň gijikdirilmegi
P5 programma gijikdirilmegi (0-999) s 0s Gyzgynlygy aýyrandan we P5 sazlamagy gijikdirenden soň, taýýar ýagdaýa geldi
P6 aralyk gijikdirilmegi (50-500)% 400% “PB” sazlamasy bilen baglanyşykly boluň, “PB” sazlamasy 0 bolsa, deslapky 280%, düzediş bolsa gönümel.PB sazlamasy 1 bolanda, çäklendiriji baha 400% bolýar.
P7 çäkli başlangyç tok (50-200)% 100% Motoryň artykmaç ýüküni goramak bahasyny sazlamak üçin ulanyň, P6, P7 giriş görnüşi P8-e baglydyr.
P8 Iň ýokary operatiw tok 0-3 1 Häzirki bahany ýa-da göterimleri kesgitlemek üçin ulanyň
P9 häzirki görkeziş tertibi (40-90)% 80% Bahasy kesgitlemekden pes, şowsuzlyk ekrany “Err09 ″
PA woltdan goramak (100-140)% 120% Bahasy kesgitlemekden has ýokary, şowsuzlyk ekrany “Err10 ″
PB başlangyç usuly 0-5 1 0 tok bilen çäklendirilen, 1 naprýa, eniýe, 2 zarba + tok bilen çäklendirilen, 3 zarba + tok çäk, 4 tok ýapgyt, 5 goşa aýlaw görnüşi
PC çykyşy goramaga rugsat berýär 0-4 4 0 başlangyç, 1 minut ýük, 2 standart, 3 agyr ýük, 4 uly
PD amaly dolandyryş tertibi 0-7 1 Paneli, daşarky dolandyryş terminaly sazlamalaryny saýlamak üçin ulanyň.0, diňe panel işleýän üçin, 1 panel we daşarky dolandyryş terminaly üçin 1.
PE awtomatik açmak 0-13 0 0: gadagan, awtomatik täzeden düzmek üçin 1-9
PF parametr üýtgetmäge rugsat berýär 0-2 1 0: fohibid, rugsat berlen bölek üýtgedilen maglumatlar üçin 1, ähli üýtgedilen maglumatlar üçin 2
PH aragatnaşyk salgysy 0-63 0 Softumşak başlangyç we ýokarky enjamy köpeltmek üçin ulanyň
PJ programma çykyşy 0-19 7 Programmirläp bolýan röle ouput (3-4) sazlamasyna ulanyň.
PL ýumşak toguň çäkli (20-100)% 80% P2 ýumşak saklaýan tok bilen çäklendirilen sazlamany ulanyň
PP motorly tok (11-1200) A. bahalandyrylan Motor nominal bahalandyrylan tok girizmek üçin ulanyň
PU hereketlendirijiniň woltdan goragy (10-90)% gadagan et Motorly woltdan goramak funksiýalaryny düzmek üçin ulanyň.

Şowsuz görkezme

Kod Görkezme Mesele we çözgüt
Err00 şowsuzlyk ýok Wolt wolt, aşa wolt, aşa gyzmak ýa-da wagtlaýyn duralga açylmazlygy düzedildi.Panel görkezijisi yşyklandyrylýar, täzeden gurmak üçin "durmak" düwmesine basyň, soňra motory işlediň.
Err01 daşarky wagtlaýyn duralga açyk Daşarky wagtlaýyn terminal7 we umumy terminal10 gysga utgaşma ýa-da beýleki gorag enjamlarynyň NC aragatnaşygynyň kadalydygyny barlaň.
Err02 ýumşak başlangyç gyzgynlyk Radiatoryň temperaturasy 85C-den ýokary, aşa gyzmakdan goramak, ýumşak başlangyç hereketlendirijini gaty ýygy başlaýar ýa-da hereketlendirijiniň güýji ýumşak başlangyç üçin ulanylmaýar.
Err03 iş wagtyndan artyk Maglumatlary sazlamaga başlamak amatly däl ýa-da ýük gaty agyr, kuwwaty gaty az
Err04 giriş fazasy-ýitgisi Girişiň ýa-da esasy aýlawyň näsazlygynyň bardygyny ýa-da aýlanyp geçýän kontaktyň adaty zynjyry döwüp biljekdigini ýa-da kremniniň dolandyryşynyň açykdygyny barlaň.
Err05 çykyş fazasy Girişiň ýa-da esasy aýlawyň näsazlygynyň bardygyny ýa-da aýlanyp geçýän kontaktyň adaty zynjyry döwüp biljekdigini ýa-da kremniniň dolandyryşynyň açykdygyny ýa-da motor birikmesinde käbir näsazlyklaryň bardygyny barlaň.
Err06 üç fazaly deňagramsyzlyk Giriş 3 fazaly kuwwatyň we motoryň käbir ýalňyşlyklarynyň bardygyny ýa-da tok transformatorynyň signal berýändigini barlaň.
Err07 artykmaç başlamak Loadük gaty agyr bolsa ýa-da hereketlendiriji güýji ýumşak başlangyç bilen ulanylsa, ýa-da baha kompýuterini (çykyş goragy rugsat berilýär) sazlamak.
Err08 artykmaç ýükden goramak Loadük gaty agyr bolsa ýa-da P7 bolsa, PP sazlamasy ýalňyş.
Err09 elektrik togy Giriş güýjüniň naprýa .eniýesini ýa-da P9 senesini kesgitlemegiň ýalňyşdygyny barlaň
Err10 artykmaç wolt Giriş güýjüniň naprýa .eniýesiniň ýa-da PA-nyň kesgitlenen senesiniň ýalňyşdygyny barlaň
Err11 maglumat ýalňyşlygyny düzmek Täzeden düzmek üçin sazlamany üýtgediň ýa-da "enter" düwmesine basyň
Err12 ýüklemegiň gysga utgaşmasy Silikonyň gysga utgaşmadygyny ýa-da ýüküň gaty agyrdygyny ýa-da motor rulonynyň gysga utgaşmandygyny barlaň.
Err13 birikdiriji ýalňyşlygy täzeden açyň Daşarky başlangyç terminal9 we stop8 terminalynyň iki setir görnüşine birikýändigini barlaň.
Err14 daşarky duralga birikmesi säwligi PD sazlamasy 1, 2, 3, 4 bolanda (daşarky dolandyryşa rugsat beriň), daşarky duralga8 we umumy terminal10 gysga utgaşma däl.Diňe gysga utgaşdyryjydy, motor işledilip bilner.
Err15 motor Motor we ýük säwligini barlaň.

Model belgisi

11

Daşarky dolandyryş terminaly

12

Daşarky gözegçilik terminaly kesgitlemesi

Geçiş bahasy Terminal kody Terminal funksiýasy Görkezme
Röle çykyşy 1 Çykyşdan aýlanmak gözegçilik kontaktyny dolandyryjy, ýumşak başlangyç üstünlikli başlanda, elektrik üpjünçiligi, kuwwaty bolmazdan NOOK aragatnaşyk ýok: AC250V / 5A
2
3 Programmirläp bolýan röle çykyşy çykyş görnüşi we funksiýalary P4 we PJ tarapyndan kesgitlenýär, tok üpjünçiligi, kuwwaty: AC250V / 5A
4
5 Röle çykyşynyň şowsuzlygy ýumşak başlangyç şowsuzlygy ýüze çykanda, bu röle ýapylýar, elektrik üpjünçiligi, kuwwaty ýok: AC250V / 5A
6
Giriş 7 Wagtlaýyn duralga Adatça başlaýan ýumşak başlangyç, bu terminal terminal10 bilen gysgaldylmalydyr.
8 Dur / täzeden düz 2 setirli, 3 setirli dolandyrmak üçin 10 terminaly bilen birleşýär,
baglanyşyk usulyna laýyklykda.
9 Başla
10 Umumy terminal
Analog çykyş 11 simulýasiýa umumy nokady (-) 4 gezek bahalandyrylan tok akymy 20mA, daşarky DC metr bilen hem kesgitlenip bilner, loadük garşylygy Maks 300 bolup biler.
12 simulýasiýa tok çykyşy (+)

Ekran paneli

13

Görkeziji Görkezme
Taýýar Işledilende we taýýar ýagdaýynda bu görkeziji ýeňil bolýar
GEÇMEK aýlanyp geçende, bu görkeziji ýeňil
RAL .YŞLYK şowsuzlyk ýüze çykanda bu görkeziji ýeňil bolýar
A maglumatlary düzmek häzirki bahadyr, bu görkeziji ýeňil
% maglumatlary düzmek häzirki başlangyç, bu görkeziji ýeňil
s maglumatlary düzmek wagt, bu görkeziji ýeňil

döwlet görkezijisi
Düwme görkezmesi
RDJR6 seriýaly ýumşak başlangyç 5 görnüşli iş ýagdaýyna eýe: taýýar, işlemek, şowsuzlyk, başlamak we durmak, taýýar, işlemek, şowsuzlyk
otnositel görkeziji signalyna eýe.Görkezme ýokardaky tablisa serediň.

14

Softumşak başlangyç we ýumşak saklaýyş işlerinde, diňe başga bir döwletiň ýagdaýynda bolsa, maglumatlary düzüp bilmeýär.
Stateagdaýy kesgitlemek şerti, 2 minutdan soň işlemezden sazlama ýagdaýyny taşlar.
Ilki bilen "enter" düwmesine basyň, soňra zarýad berilýär we başlangyjy başlaýar.Duýduryş sesini diňläniňizden soň, täzeden başlap biler
zawodyň maglumatlary

Daş görnüşi we gurnama ölçegi

15

Programmanyň diagrammasy

Adaty dolandyryş diagrammasy

16

Görkezme:
1. Daşarky terminal iki setir tcontrol görnüşini kabul edýär. KA1 başlamak üçin ýapylanda, durmak üçin açyk.
2. 75kW-dan ýokary bolan ýumşak başlangyç, ýumşak zolakly içerki röle kontaktynyň çäkli hereketlendiriji kuwwaty sebäpli orta röle arkaly aýlanyp geçýän kontakt rulonyny dolandyrmaly.

12.2 umumy we bir garaşma dolandyryş diagrammasy

17

12.3 umumy we bir garaşma dolandyryş diagrammasy

18

Görkezme:
1. Diagrammada daşarky terminal iki setir görnüşini alýar
(1KA1 ýa-da 2KA1 ýapylanda, başlaýar. döwülende saklanýar.)
2. 75kW-dan ýokary ýumşak başlangyç, ýumşak başlangyç içerki röle kontaktynyň çäkli hereketlendiriji kuwwaty sebäpli, orta röle arkaly aýlanyp geçýän kontakt rulonyna gözegçilik etmeli.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň