Sorag-jogap

Sorag-jogap

Soraglaryňyz.Jogaplarymyz

Iň köp ýaýran Elektrik Hyzmatlaryna jogap tapyp bilersiňiz
soraglary şu ýerde ýerleşýär.

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, ähli halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Hli ýagdaýlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köp halatlarda muny edip bilýäris.

Zawodymyz hakda has giňişleýin bilesiňiz gelýärmi?

Zawodymyza düşünişiňizi artdyrmak üçin zawodyň açyk gününde bir sahypa baryp görüp bileris.A Bellenmek gerek)

Sahypanyň aşagyndaky sütüne habar goýup, wagt belläp bilersiňiz, senäni we ugurlary tassyklamak üçin size ýüz tutjak ýörite adamymyz bolar.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% galyndy.

Önüm kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillikde ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyň ýoluna baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Soraglaryňyzy aşakda bize iberiň

Soragyňyzy beriň

Ygtybarly elektrik önümlerini we zawod gözlemek üçin özüňizi taşladyňyzmy?Alada etme -
size kömek etmek üçin geldik.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Sorag

Sorag-jogap bölüminde habarlaşma blankasyny dolduryp, biziň bilen habarlaşyň.Düşündirişde, gyzyklanýan önümiňizi we e-poçta salgyňyzy dolduryň, kompaniýaňyzy aýtmagy ýatdan çykarmaň, gözlegiňizi ýazga almak bize amatly bolar.

Biz siziň bilen habarlaşarys

Satuw işgärlerimiziň siziň bilen habarlaşmagyna garaşmagyňyzy haýyş edýäris.Iş günlerinde mümkin boldugyça gysga wagtda habarlaşarys.

Jikme-jiklikleri takyklaň

Gözlegiň jikme-jikliklerini telefon arkaly ara alyp maslahatlaşarys ýa-da satyn alyş meýilnamasyny bilelikde ara alyp maslahatlaşmak üçin iş maslahatyny gurarys.

Sargyt dörediň

Takyk islegi ara alyp maslahatlaşanymyzdan soň sargyt dörederis we töleg usulyny kesgitläris.Beýleki önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da şertnamanyň ýerine ýetirilişi barada soraglaryňyz bar bolsa, size has köp hyzmat goldawyny bermegiňizi habar berip bilersiňiz.

Harytlary eltip beriň

Harytlary şertnama laýyklykda, elmydama sargyt edilen we ylalaşylan senede size ýetireris.