Biz hakda

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

HALK Elektrik enjamlary topary1986-njy ýylda esaslandyryldy we merkezi Zhejiang, ueueqingde ýerleşýär.Halk elektrik enjamlary topary şolaryň biridirHytaýda iň gowy 500 kärhanawe biridünýäniň iň gowy 500 maşyn kompaniýasy.2022-nji ýylda Halk markasy gymmat bolar9.588 milliard dollar, Hytaýda senagat elektrik enjamlarynyň iň gymmatly markasyna öwrüldi.

HALK Elektrik enjamlary toparyglobal akylly energiýa enjamlary senagaty zynjyry ulgamy çözgüt üpjün edijisidir.Topar elmydama müşderilere esaslanýar, bil baglaýarAdamlar 5.0platforma ekosistemasy, akylly set ekosistemasyna ünsi jemläp, täsirli, ygtybarly, tehnologiýa köp we ýokary woltly akylly elektrik enjamlaryny, akylly doly toplumlary, aşa ýokary woltly transformatorlary, akylly öýleri, ýaşyl energiýany we beýleki elektrik enjamlaryny ösdürmäge ünsi jemleýär, Energiýa öndürmek, saklamak, geçirmek, üýtgetmek, paýlamak, satmak we ulanmak bilen birleşdirilen tutuş pudak zynjyrynyň artykmaçlyklaryny emele getirip, akylly set, akylly önümçilik, akylly binalar, senagat ulgamlary, akylly ýangyn söndürmek we täze ýaly pudaklar üçin toplumlaýyn ulgam çözgütlerini üpjün edýär. energiýa.Toparyň ýaşyl, az uglerodly, daşky gurşawy goramak, ýokary hilli durnukly ösüşi durmuşa geçiriň.

Kompaniýanyň suratlary (3)
Enjamlaryň çyzgysy (1)
Gözleg we gözleg diagrammasy (3)

Marka hekaýasy

Adamlar elektrik enjamlary topary, Ltd.

Kompaniýanyň suratlary (2)

1986-njy ýylda Zheng uanuanbao reforma we açylyş pursatlaryndan peýdalanyp, bary-ýogy 12 işgäri, 30,000 ýuana baýlygy we diňe CJ10 AC kontaktlaryny öndürip bilýän ueueqing pes woltly elektrik enjamlary zawody hökmünde işe başlady.10 ýyllyk ösüşiň netijesinde Wenzhou sebitindäki 66 sany elektrik enjamlaryny öndürýän kärhana üýtgedip gurmak, birleşdirmek we birleşmek arkaly Zhejiang Halk elektrik enjamlary toparyny döretdi."Halk enjamlary, halka hyzmat etmek" esasy gymmatlyklaryna ygrarly bolmak bilen, Zheng uanuanbao ähli işgärleri reforma we partiýanyň we ýurduň açylyş depginini dowam etdirmäge, taryhy mümkinçiliklerden peýdalanyp, içerki we daşary ýurt bäsleşigi we hyzmatdaşlygy, üýtgemegini, täzelenmegini we öňegidişliklerini dowam etdirdi.Halk elektrik enjamlarynyň dünýä belli markasyny dörediň.Halk elektrik enjamlary topary iň ýokarkylardan biridir500 kärhanaHytaýda we ýokarda durýanlaryň biri500 tehnikadünýädäki kompaniýalar.2022-nji ýylda halk markasyna baha berlerABŞ-nyň 9.588 milliard dollary, Hytaýda senagat elektrik enjamlarynyň iň gymmatly markasyna öwrüldi.

Ösüş ýoly

 • 1986-1996 : Marka ýygnamak tapgyry

  1986-njy ýylda Zheng uanuanbao reforma we açylyş pursatlaryndan peýdalanyp, bary-ýogy 12 işgäri, 30,000 ýuana baýlygy we diňe CJ10 AC kontaktlaryny öndürip bilýän ueueqing pes woltly elektrik enjamlary zawody hökmünde işe başlady.10 ýyllyk ösüşiň netijesinde Wenzhou sebitindäki 66 sany elektrik enjamlaryny öndürýän kärhana üýtgedip gurmak, birleşdirmek we birleşmek arkaly Zhejiang Halk elektrik enjamlary toparyny döretdi."Halk enjamlary, halka hyzmat etmek" esasy gymmatlyklaryna ygrarly bolmak bilen, Zheng uanuanbao ähli işgärleri reforma we partiýanyň we ýurduň açylyş depginini dowam etdirmäge, taryhy mümkinçiliklerden peýdalanyp, içerki we daşary ýurt bäsleşigi we hyzmatdaşlygy, üýtgemegini, täzelenmegini we öňegidişliklerini dowam etdirdi.Halk elektrik enjamlarynyň dünýä belli markasyny dörediň.

  1986-1996 : Marka ýygnamak tapgyry
 • 1997-2006 industry Senagat zynjyrynyň ösüş tapgyry

  Nourtda sebiti bolmadyk topar we adyny resmi taýdan Halk Elektrik Gurallary Toparyna üýtgetdi.Zhejiang halk elektrik enjamlary ýokary tehnologiýaly senagat seýilgähiniň gurluşygy bilen bir hatarda, Şanhaýda 34 sany döwlet ýa-da köpçülikleýin kärhana birleşdirildi, gözegçilik edildi we bilelikde işledildi.Halk elektrik enjamlary senagat seýilgähi, Şanhaýyň Jiading etrabynda gurlar.2001-nji ýylda ýurtda şol bir pudakda ikinji orny eýeleýän Jiangxi podstansiýa enjamlary zawodyny satyn aldy.2002-nji ýylda diwersifikasiýa strategiýasy başlandy we Halk Holding topary döredildi.Senagat zynjyrynyň pes naprýa .eniýeden ýokary naprýa .eniýe we ultra ýokary naprýa .eniýe, komponentlerden uly elektrik enjamlaryna çenli tutuşlygyna kem-kemden durmuşa geçiriň.

  1997-2006 industry Senagat zynjyrynyň ösüş tapgyry
 • 2007-2016 global Globallaşmagyň dürli-dürli ösüş etaplary

  Halk elektrik enjamlary topary ykdysady globallaşma mümkinçiligini berk ele alýar, halkara bazaryny açýar we ASEAN, Merkezi we Gündogar Europeewropa, Eastakyn Gündogar we beýleki ýurtlar we sebitler bilen “guşak we ýol” bilen söwda we maýa goýum hyzmatdaşlygyny ýokarlandyrýar.2007-nji ýylda “Renmin Electric” Wýetnamdaky Taýan gidroelektrostansiýasy bilen üstünlikli şertnama baglaşdy we Hytaýyň hususy kärhanasynyň serhetlerden gidroelektrik taslamalaryny ösdürýän ilkinji baş potratçysy boldy.Şol bir wagtyň özünde, topar internetiň, zatlaryň internetiniň, uly maglumatlaryň we senagat zynjyrynyň toplumlaýyn ösüşine ünsi jemleýär, sanly üýtgeşmeleri amala aşyrýar, akylly elektrik enjamlarynyň ähli zynjyrynyň akylly önümçiligini ýokarlandyrýar, adaty önümçilik enjamlaryndan üýtgeýär. awtomatlaşdyrylan enjamlara we ikisiniň integrasiýasynyň üýtgemegine we böküşine ýetmek üçin dünýä standartlaryndan we adaty enjam standartlaryndan ýokary.

  2007-2016 global Globallaşmagyň dürli-dürli ösüş etaplary
 • 2017-Häzirki: Üýtgetme we kämilleşdiriş, akylly ösüş tapgyry

  Akylly özgeriş we informatizasiýa ösüş tapgyrynda “Renmin Electric” adaty senagat önümçilik ulgamyny döwdi, akylly we “Internet +” tehnologiýasy bilen hemmetaraplaýyn üýtgedildi we kämilleşdirildi we senagat ösüşiniň täze usulyny gözledi.Halk elektrik enjamlary toparynyň ýokary tehnologiýaly ştab-kwartirasy senagat seýilgähiniň 2021-nji ýylda resmi taýdan tamamlanmagy, halkyň täze meýilnamasynyň düzülendigini we halkyň täze syýahatynyň başlandygyny görkezýär.Şol bir wagtyň özünde, “Internet”, uly maglumatlar we akylly enjamlar ýaly täze döwrüň we täze pudaklaryň gözleglerini çuňlaşdyrmagyň ýolunda “People Holding” guramalary ulanyp, “Guşak we ýol” strategiki ýerleşişine ünsi jemleýär. maýa we içerki bazaryň we halkara bazaryň “dört tigirli” hereketini artdyrmak.Senagat 4.0-den Ulgam 5.0-a akylly öwrülişigi amala aşyrmagy çaltlaşdyryň.

  2017-Häzirki: Üýtgetme we kämilleşdiriş, akylly ösüş tapgyry

Ösüş ýoly

 • 1996
  Zhejiang Halk elektrik topary döredildi.
 • 1998
  Halk elektrik enjamlary topary birleşmek we paýlamak arkaly 60-dan gowrak gol astyndaky kärhananyň paýdarlar reformasyny amala aşyrdy we ýedi sany esasy kärhana golçur kärhanasyny döretdi.
 • 2002
  Bütin Hytaý Senagat we Söwda federasiýasy 2001-nji ýylda Hytaýda iň gowy 500 hususy kärhanany yglan etdi we Halk topary 11-nji ýeri eýeledi.
 • 2005
  People Elektrik enjamlary topary Şanhaý Co., Ltd. resmi taýdan önümçilige girizilen 110KV we ondan pes naprýa .eniýeli XLPE izolirlenen ýokary woltly kabel önümlerini öndürmek üçin 6,98 milliondan gowrak maýa goýdy, Şanhaýda tanyşdyran, ösdüren we ikinji kompaniýa boldy. 110KV XLPE izolýasiýa edilen ýokary woltly kabelleri öndüriň.önümçilik kärhanalary.
 • 2007
  Halk elektrik enjamlary topary, Xichang hemra uçuryş merkeziniň “Chang'e” (Aý gözleg) taslamasy üçin elektrik enjamlaryny üpjün ediji boldy.
 • 2008-nji ýyl
  “People Electric” hytaýly kosmonawtlaryň ilkinji kosmos gezelençine oňyn goşant goşan “Şençzhouou VII” uçuşyna kömek etdi.
 • 2009
  Jemi 1.8 milliard ýuana maýa goýlan we 1000 gektardan gowrak meýdany bolan elektrik energiýasyny geçirmek we özgertmek ultra ýokary woltly önümçilik bazasynyň açylyş dabarasy Jiangxi welaýatynyň Nançang şäherinde geçirildi.strategiki üýtgeşiklik.
 • 2010-njy ýyl
  "HALK" markasy RMNS, RJXF we RXL-21 pes woltly şkaflar Belgiýa, Belarus, Argentina we beýleki ýerlerde Şanhaý Bütindünýä sergi seýilgähine resmi taýdan girdi.
 • 2012
  Hytaýyň iň gowy 100 elektrik senagaty kompaniýasy boşadyldy we Halk Elektrik Toparyndan jemi 3 kompaniýa saýlandy: People Electric Group Co., Ltd., Zhejiang People Electric Co., Ltd. we Jiangxi People Power Transmission and Transform Co., Ltd.
 • 2015
  “People Electric” iki senagatlaşma taslamasynyň çuňňur birleşmeginiň “baş edara görnüşli” kabul edilmeginden geçdi we kem-kemden adaty önümçilik kärhanasyndan aňtaw, informatizasiýa, sanlaşdyrma, awtomatlaşdyryş we modulizasiýa geçdi.
 • 2015
  Wýetnamdaky Anqing termiki elektrik bekedi, elektrik REPC adamlar bilen şertnama baglaşyp, elektrik öndürmek üçin tora resmi taýdan birikdirildi.adamlar Elektrik enjamlary öndürmek, tehniki maslahat beriş hyzmatlary we in engineeringenerçilik gurluşyk mümkinçilikleri bilen toplumlaýyn önümçilik çözgüdi üpjün edijisi bolmak üçin ýene bir uly ädim ätdi.
 • 2016
  Halk elektrik enjamlary topary, Zhejiang welaýatynda "Bir guşak, bir ýol" gurluşyk görkeziş kärhanasy diýen ada eýe boldy.9-njy iýunda welaýat häkimligi Ningbo şäherinde maýa goýum we söwda ýarmarkasy geçirdi we welaýat partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary we häkim Li Çiang bu baýragy hut özi berdi.
 • 2017
  Halk elektrik enjamlary topary, 2016-njy ýylda müşderini kanagatlandyrmak taslamasyny durmuşa geçirmek üçin milli ösen bölüm bilen sylaglandy. 2017-nji ýylyň mart aýynda Halk elektrik enjamlary topary "Eksport arkaly daşary ýurt walýutasyny gazanan iň oňat on kärhana" we "Çykyş gymmaty bolan ýokary derejeli kärhanalar" baýraklaryna eýe boldy. 1 milliard ýuan ".
 • 2018
  Halk elektrik enjamlary topary, yzygiderli 16 ýyl bäri Hytaýyň iň gowy 500 kärhanasy we Hytaýyň iň gowy 500 önümçilik kärhanasy diýen ada eýe boldy.
 • 2018
  Efiopiýanyň OMO3 şeker zawody taslamasy üstünlikli tamamlandy we şeker bir gezek işe girizildi.Bu, Halk elektrik enjamlary topary Şanhaý kompaniýasy bilen Zhongçeng toparynyň arasyndaky üstünlikli hyzmatdaşlygyň netijesinde döredilen Hytaý-Afrika dostlugynyň gülidir.
 • 2019
  Halk elektrik topary tarapyndan şertnama baglaşylan Wýetnamyň Hanoý şäherindäki ilkinji zawodyň üçek fotowoltaik elektrik öndürmek taslamasy elektrik öndürmek üçin tora üstünlikli birikdirildi.
 • 2021
  Bütindünýä marka laboratoriýasy tarapyndan bahalandyrylyşy ýaly, "Adamlar" markasynyň bahasy 59,126 milliard ýuana ýetip, Hytaýyň iň gymmatly 500 markasynyň birine öwrüldi.
 • 2021
  Halk Holding toparynyň başlygy Zheng uanuanbao, RCEP Elektrik Senagaty Hyzmatdaşlyk Komitetiniň Hytaýyň ýerine ýetiriji başlygy wezipesine saýlandy.

Hyzmatdaş we müşderi teswirleri

Halk elektrik enjamlary topary, Xichang hemra uçuryş merkeziniň “Chang'e” (Aý gözleg) taslamasy üçin elektrik enjamlaryny üpjün ediji boldy.

Halk elektrik enjamlary topary Wýetnamdaky iň uly gidroelektrik taslamasyna - Taýan gidroelektrostansiýasyna üstünlikli gol çekdi we Hytaýda gidroelektrik taslamalaryny ösdürmek boýunça baş potratçy bolan ilkinji köpmilletli hususy kärhana boldy.

“People Electric” hytaýly kosmonawtlaryň ilkinji kosmos gezelençine oňyn goşant goşan “Şençzhouou VII” uçuşyna kömek etdi.

Halk elektrik enjamlary toparynyň halkaralaşma strategiýasy täze derejä çykdy.“Renmin Electric” we Wýetnam Taýan gidroelektrik korporasiýasy tarapyndan bilelikde gurlan Taýan gidroelektrostansiýasy resmi taýdan tamamlandy we ulanylmaga berildi.

Efiopiýanyň OMO3 şeker zawody taslamasy üstünlikli tamamlandy we şeker bir gezek işe girizildi.Bu, Halk elektrik enjamlary topary Şanhaý kompaniýasy bilen Zhongçeng toparynyň arasyndaky üstünlikli hyzmatdaşlygyň netijesinde döredilen Hytaý-Afrika dostlugynyň gülidir.