RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi - 6KA 1P / 2P / 3P / 4P

RDB5 seriýaly kiçi zynjyr döwüjiler, esasan, AC 50Hz, 400V çenli iş naprýa .eniýesi, tok 125A çenli bahalandyrylan, gysga utgaşdyryş kuwwaty 10000A-dan geçmeýär, şeýle hem öýde ulanylýan setirler üçin aşa ýük we gysga utgaşma goragy bar. ýa-da şuňa meňzeş ýerler.Frequygy-ýygydan kommutasiýa bilen paýlaýyş setirlerinde.


  • RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi - 6KA 1P / 2P / 3P / 4P

Önümiň jikme-jigi

Arza

Parametrler

Nusgalar we gurluşlar

Ölçegleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

RDB5-63 kiçi zynjyr döwüjisi, aşa ýüklemek we gysga utgaşmany goramak üçin AC50 / 60Hz, 230V (bir faza), 400V (2,3, 4 faza) zynjyr üçin ulanylýar. 63A çenli bahalandyrylan tok.Şeýle hem ýygy-ýygydan öwrüliş çyzygy üçin wyklýuçatel hökmünde ulanylyp bilner.Esasan içerki gurnama, söwda we senagat elektrik paýlaýyş ulgamlarynda ulanylýar.IEC / EN60898-1 standartyna laýyk gelýär.

Aýratynlyklary

1.Process kepillendirilen öndürijilik

2. Uly göwrüm, uly göwrüm

3.Super güýçli sim geçirijiligi

4. Fazalaryň arasynda gowy izolýasiýa

5.Super güýçli geçirijilik

6. Pes temperaturanyň ýokarlanmagy we güýç sarp edilmegi

Biz hakda

Biz köp ýyllap elektrik önümlerinde ýöriteleşen kärhana.Çalt üýtgeýän tehnologiýa pudagynda tejribeli we zehinli gözleg toparymyz bar.Gözlegçilerimiz elektronika, fizika, material ylymlary we beýleki ugurlary öz içine alýan dürli ugurlardan gelýär.Iň täze ylym we tehnologiýany elektrik önümlerine ulanmaga we müşderilerimize iň täze çözgütler bilen üpjün etmäge borçlanýar.

Biziň kompaniýamyz ilki bilen dogruçyllyk, innowasiýa, hil we müşderi ýörelgesine eýerdi, bu bizi köp sanly halkara belli kärhanalar tarapyndan tanatdy we bu kärhanalar bilen ençeme gezek hyzmatdaşlyk etdik.Bu hyzmatdaşlyk diňe bir tehnologiýamyzy we bazar tejribämizi güýçlendirmek bilen çäklenmän, dünýä derejesindäki elektrik önümleriniň köpüsini ösdürmäge kömek edýär.

Önümimiz çyzgysy kiçi elektron enjamlaryndan başlap, uly durmuş enjamlaryna çenli dürli görnüşli elektrik önümlerini öz içine alýar.Iň oňat hil we hyzmat bermek üçin her baglanyşykdaky jikme-jikliklere uly üns berýäris.Çig mal satyn almakdan önümçilik prosesine çenli önümlerimiziň müşderileriň isleglerine laýyk gelmegini üpjün etmek üçin hiline berk gözegçilik edýäris.

Netijede, maksadymyz bu ugurdaky iň innowasiýa we ynamdar kärhanalaryň birine öwrülmek.Müşderiniň isleglerini we bazar üýtgemelerini kanagatlandyrmak üçin elektrik önümi tehnologiýasynyň ösüşini öňe sürmek üçin köp işlemegi dowam etdireris.Baý tejribe we hünär tehnologiýasy bolan elektrik önümleri bilen üpjün ediji gözleýän bolsaňyz, size hyzmat etmekden uly hormat alarys.

RDB5seriýasykiçi zynjyr döwüjisi, AC 50Hz zynjyrlary üçin amatly, iş güýji naprýa 400eniýesi 400V çenli, tok 125A çenli we gysga utgaşma güýji 10000A-dan ýokary bolmadyk ygtybarly we täsirli elektrik gorag enjamydyr.Önüm oňat howpsuzlyk we durnuklylyk öndürijiligine eýedir, aşa köp ýüklenmegiň we gysga utgaşma hadysalarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler we öý we senagat enjamlarynyň howpsuz işlemegini gorap biler.

 Miniatýura zynjyry döwüjileriň bu tapgyry iň täze tehnologiýany we materiallary kabul edýär we ykjam we ykjam, dürli ýerlerde gurmak üçin amatly.Peýdaly model ykjam gurluşyň, kiçi iş meýdanynyň, ýönekeý gurnamagyň, amatly işlemegiň we ýokary ygtybarlylygyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gysga utgaşma we aşa köp ýüklenen ýagdaýynda, RDB5 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi zynjyry çalt açyp biler we zynjyryň we enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler.

Önüm ösen elektron gorag tehnologiýasyny kabul edýär we aşa ýükden goramak, gysga utgaşmany goramak we woltdan goramak ýaly birnäçe gorag funksiýasyna eýedir.Zynjyr adaty bolmadyk ýagdaýynda, elektrik enjamlaryny zeperlerden çalt we takyk kesgitläp we gorap biler.Şol bir wagtyň özünde, önümde güýçli çeýeligi bilen el bilen ýa-da awtomatiki usulda işledip boljak el bilen we awtomatiki tok öçüriji reesimleri bar.

gysga, RDB5 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi ajaýyp öndürijiligi, güýçli funksiýasy we amatly ulanylyşy bolan elektrik gorag enjamy bolup, ol aşa köp ýüklemek we öý we senagat enjamlaryny gysga utgaşdyrmak üçin giňden ulanylyp bilner.Bu önüm ulanyjylara, öý, täjirçilik ýa-da senagat pudaklarynda bolsun, ygtybarly elektrik gorag hyzmatlaryny berip biler.

图片 1

NOOK. Parafrase
1 Söwda belligi
2 Haryt belgisi
3 Önümiň parametrleri
4 Standart
5 Positionagdaýyň açylmagy we ýapylmagy
6 CCC şahadatnamasy
7 Görkeziş penjiresiniň kontakt ýagdaýyny görkezmek Aýyr图片 1
.Apyk图片 2
8 Sim diagrammasy
9 Synag düwmesi
10 Syzdyrma görkezijisi
11 Syzmagyň parametrleri

RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (2)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (3)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (4)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (5)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (6)

· Önümler standart bilen gabat gelýär: IEC60898-1
· Bahalandyrylan tok (A): 6,10,16,20,25,32,40,50,63
· Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (V): 230/400
· Bahalandyrylan ýygylyk (Hz): 50
· Derrew goýberilmegi: C, D.
· Gysga utgaşdyryş kuwwaty lcs (A): 6000
· Polýuslaryň sany: 1P, 2P, 3P, 4P
· Mehaniki ömri: 20000 gezek
· Elektrik ömri: 10000 gezek

RDB5 RDB5-63 C16_new RDB5-63-C16-1P-2_new

1

RDB5seriýasykiçi zynjyr döwüjisi, AC 50Hz zynjyrlary üçin amatly, iş güýji naprýa 400eniýesi 400V çenli, tok 125A çenli we gysga utgaşma güýji 10000A-dan ýokary bolmadyk ygtybarly we täsirli elektrik gorag enjamydyr.Önüm oňat howpsuzlyk we durnuklylyk öndürijiligine eýedir, aşa köp ýüklenmegiň we gysga utgaşma hadysalarynyň ýüze çykmagynyň öňüni alyp biler we öý we senagat enjamlarynyň howpsuz işlemegini gorap biler.

 Miniatýura zynjyry döwüjileriň bu tapgyry iň täze tehnologiýany we materiallary kabul edýär we ykjam we ykjam, dürli ýerlerde gurmak üçin amatly.Peýdaly model ykjam gurluşyň, kiçi iş meýdanynyň, ýönekeý gurnamagyň, amatly işlemegiň we ýokary ygtybarlylygyň artykmaçlyklaryna eýedir.Gysga utgaşma we aşa köp ýüklenen ýagdaýynda, RDB5 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi zynjyry çalt açyp biler we zynjyryň we enjamlaryň zaýalanmagynyň öňüni alyp biler.

Önüm ösen elektron gorag tehnologiýasyny kabul edýär we aşa ýükden goramak, gysga utgaşmany goramak we woltdan goramak ýaly birnäçe gorag funksiýasyna eýedir.Zynjyr adaty bolmadyk ýagdaýynda, elektrik enjamlaryny zeperlerden çalt we takyk kesgitläp we gorap biler.Şol bir wagtyň özünde, önümde güýçli çeýeligi bilen el bilen ýa-da awtomatiki usulda işledip boljak el bilen we awtomatiki tok öçüriji reesimleri bar.

gysga, RDB5 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi ajaýyp öndürijiligi, güýçli funksiýasy we amatly ulanylyşy bolan elektrik gorag enjamy bolup, ol aşa köp ýüklemek we öý we senagat enjamlaryny gysga utgaşdyrmak üçin giňden ulanylyp bilner.Bu önüm ulanyjylara, öý, täjirçilik ýa-da senagat pudaklarynda bolsun, ygtybarly elektrik gorag hyzmatlaryny berip biler.

图片 1

NOOK. Parafrase
1 Söwda belligi
2 Haryt belgisi
3 Önümiň parametrleri
4 Standart
5 Positionagdaýyň açylmagy we ýapylmagy
6 CCC şahadatnamasy
7 Görkeziş penjiresiniň kontakt ýagdaýyny görkezmek Aýyr图片 1
.Apyk图片 2
8 Sim diagrammasy
9 Synag düwmesi
10 Syzdyrma görkezijisi
11 Syzmagyň parametrleri

RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (2)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (3)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (4)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (5)RDB5-63 seriýaly kiçi zynjyr döwüjisi (6)

· Önümler standart bilen gabat gelýär: IEC60898-1
· Bahalandyrylan tok (A): 6,10,16,20,25,32,40,50,63
· Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (V): 230/400
· Bahalandyrylan ýygylyk (Hz): 50
· Derrew goýberilmegi: C, D.
· Gysga utgaşdyryş kuwwaty lcs (A): 6000
· Polýuslaryň sany: 1P, 2P, 3P, 4P
· Mehaniki ömri: 20000 gezek
· Elektrik ömri: 10000 gezek

RDB5 RDB5-63 C16_new RDB5-63-C16-1P-2_new

1

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň