RDI67 seriýasy VFD (Üýtgeýän ýygylykly disk) - fan / suw nasosy uniwersal dolandyryş

Üýtgeýän ýygylykly hereketlendiriji (VFD), ýygylygy öwürmek tehnologiýasyny we mikroelektronika tehnologiýasyny ulanyp, hereketlendirijiniň iş üpjünçiliginiň ýygylyk re modeimini üýtgedip AC hereketlendirijisini dolandyrýan güýç dolandyryş enjamydyr.


  • RDI67 seriýasy VFD (Üýtgeýän ýygylykly disk) - fan / suw nasosy uniwersal dolandyryş
  • RDI67 seriýasy VFD (Üýtgeýän ýygylykly disk) - fan / suw nasosy uniwersal dolandyryş
  • RDI67 seriýasy VFD (Üýtgeýän ýygylykly disk) - fan / suw nasosy uniwersal dolandyryş
  • RDI67 seriýasy VFD (Üýtgeýän ýygylykly disk) - fan / suw nasosy uniwersal dolandyryş

Önümiň jikme-jigi

Arza

Parametrler

Nusgalar we gurluşlar

Ölçegleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Encyygylyk öwrüjisi esasan düzediji (AC-dan DC), süzgüç, inwertor (DC-den AC), tormoz bölümi, hereketlendiriji bölüm, kesgitleýji bölüm, mikro gaýtadan işleýiş bölümi we ş.m. inwertor çykyş elektrik üpjünçiliginiň naprýa andeniýesini we ýygylygyny sazlaýar. içerki IGBT-ni döwüp, energiýany tygşytlamak we tizligi sazlamak maksadyna ýetmek üçin hereketlendirijiniň hakyky zerurlyklaryna görä zerur elektrik üpjünçiliginiň naprýa .eniýesini üpjün edýär.Mundan başga-da, inwertoryň aşa köp, aşa wolt, aşa ýükden goramak we ş.m. ýaly köp gorag funksiýalary bar.

Aýratynlyklary

1. quygylygy öwürmek energiýa tygşytlamak

2. Kuwwat faktorynyň öwezini dolmak energiýany tygşytlamak - inwertoryň içki süzgüç kondensatorynyň roly sebäpli reaktiw güýç ýitgisi azalýar we toruň işjeň güýji ýokarlanýar.

3. energyumşak başlangyç energiýany tygşytlamak - ýygylyk öwrüjisiniň ýumşak başlangyç funksiýasyny ulanmak başlangyç tok noldan başlar we iň ýokary baha kesgitlenen tokdan geçmez, elektrik toruna täsirini we elektrik üpjünçiliginiň talaplaryny azaldar. we enjamlaryň we klapanlaryň hyzmat möhletini uzaltmak.Enjamyň tehniki hyzmaty tygşytlanýar.

1. quygylygy öwürmek energiýa tygşytlamak

Encyygylyk öwrüjiniň energiýa tygşytlylygy esasan fan we suw nasosynyň ulanylyşynda görkezilýär.Janköýer we nasos ýükleri üçin üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak kabul edilenden soň, tygşytlaýyş tizligi 20% ~ 60% bolýar, sebäbi fan we nasos ýükleriniň hakyky sarp edilişi esasan tizligiň üçünji güýjüne proporsionaldyr.Ulanyjylar tarapyndan talap edilýän ortaça akym az bolanda, janköýerler we nasoslar tizligini azaltmak üçin ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrýarlar we energiýa tygşytlaýyş täsiri gaty görnüp dur.Adaty janköýerler we nasoslar akymy kadalaşdyrmak üçin päsgelçilikleri we klapanlary ulanýan bolsalar, hereketlendirijiniň tizligi esasan üýtgemeýär we energiýa sarp edilişi az üýtgeýär.Statistikalara görä, fan we nasos hereketlendirijileriniň energiýa sarp edilişi milli energiýa sarp edilişiniň 31 göterimini we senagat energiýasynyň sarp edilişiniň 50 göterimini düzýär.Şeýle ýükde ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy enjamy ulanmak gaty möhümdir.Häzirki wagtda has üstünlikli programmalar yzygiderli basyşly suw üpjünçiligini, dürli janköýerleriň üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmagy, merkezi kondisionerleri we gidrawlik nasoslary öz içine alýar.

2. quygylygy öwürmek energiýa tygşytlamak

Encyygylyk öwrüjiniň energiýa tygşytlylygy esasan fan we suw nasosynyň ulanylyşynda görkezilýär.Janköýer we nasos ýükleri üçin üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak kabul edilenden soň, tygşytlaýyş tizligi 20% ~ 60% bolýar, sebäbi fan we nasos ýükleriniň hakyky sarp edilişi esasan tizligiň üçünji güýjüne proporsionaldyr.Ulanyjylar tarapyndan talap edilýän ortaça akym az bolanda, janköýerler we nasoslar tizligini azaltmak üçin ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrýarlar we energiýa tygşytlaýyş täsiri gaty görnüp dur.Adaty janköýerler we nasoslar akymy kadalaşdyrmak üçin päsgelçilikleri we klapanlary ulanýan bolsalar, hereketlendirijiniň tizligi esasan üýtgemeýär we energiýa sarp edilişi az üýtgeýär.Statistikalara görä, fan we nasos hereketlendirijileriniň energiýa sarp edilişi milli energiýa sarp edilişiniň 31 göterimini we senagat energiýasynyň sarp edilişiniň 50 göterimini düzýär.Şeýle ýükde ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy enjamy ulanmak gaty möhümdir.Häzirki wagtda has üstünlikli programmalar yzygiderli basyşly suw üpjünçiligini, dürli janköýerleriň üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmagy, merkezi kondisionerleri we gidrawlik nasoslary öz içine alýar.

3. Amalyň derejesini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin ýüztutma

Frequygylyk öwrüjisi geçiriş, götermek, ekstruziýa we maşyn gurallary ýaly dürli mehaniki enjamlary dolandyrmak meýdanlarynda giňden ulanylyp bilner.Amalyň derejesini we önümiň hilini ýokarlandyryp, enjamlaryň täsirini we sesini azaldyp, enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Frequygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak gözegçiligini kabul edensoň, mehaniki ulgam ýönekeýleşdirilýär we işlemek we gözegçilik has amatly bolýar.Käbirleri hatda deslapky proses aýratynlyklaryny üýtgedip bilerler, şeýlelik bilen ähli enjamlaryň işleýşini gowulaşdyryp bilerler.Mysal üçin, köp pudaklarda ulanylýan dokma we ululyk maşynlary üçin, maşynyň içindäki temperatura gyzgyn howanyň mukdaryny üýtgetmek arkaly sazlanýar.Aýlanýan fan adatça gyzgyn howany ýetirmek üçin ulanylýar.Janköýeriň tizligi hemişelik bolansoň, iýmitlenýän gyzgyn howanyň mukdary diňe damper tarapyndan sazlanyp bilner.Damper sazlap bilmese ýa-da nädogry düzedilse, galyplaýjy maşyn dolandyryşy ýitirer, şeýlelik bilen taýýar önümleriň hiline täsir eder.Aýlanylýan fan ýokary tizlikde başlaýar we sürüjiniň kemeri bilen podşipnik aralygyndaky köýnek gaty agyr bolup, sürüjiniň kemerini sarp edip bolýar.Encyygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak kabul edilenden soň, önümiň hili meselesini çözýän janköýeriň tizligini awtomatiki sazlamak üçin temperaturany kadalaşdyrmak ýygylyk öwrüjisi arkaly amala aşyrylyp bilner.Mundan başga-da, ýygylyk öwrüjisi fanaty pes ýygylykda we pes tizlikde aňsatlyk bilen başlap biler, sürüjiniň kemeri bilen rulmanyň arasyndaky könelmegi azaldyp, enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp we energiýany 40% tygşytlap biler.

4. Motoryň ýumşak başlangyjy

Motoryň gaty işe başlamagy diňe bir elektrik toruna çynlakaý täsir etmez, eýsem aşa köp elektrik torunyň kuwwatyny hem talap eder.Başlamak döwründe emele gelen uly tok we yrgyldy päsgelçiliklere we klapanlara uly zyýan ýetirer we enjamlaryň we turbageçirijileriň hyzmat ediş möhletine gaty zyýanly bolar.Öwrüji ulanylandan soň, inwertoryň ýumşak başlangyç funksiýasy başlangyç tok üýtgemesini noldan üýtgeder we iň ýokary bahasy kesgitlenen tokdan ýokary bolmaz, elektrik toruna täsirini azaldyp, elektrik üpjünçiliginiň talaplaryny azaldyp, hyzmaty uzaldar. enjamlaryň we klapanlaryň ömri, şeýle hem enjamlaryň tehniki hyzmatyny tygşytlamak

Parametrler (1)

Jikme-jiklikler üçin soraglar arkaly satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Parametrler (3) Parametrler (4) Parametrler (5)

1. quygylygy öwürmek energiýa tygşytlamak

Encyygylyk öwrüjiniň energiýa tygşytlylygy esasan fan we suw nasosynyň ulanylyşynda görkezilýär.Janköýer we nasos ýükleri üçin üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak kabul edilenden soň, tygşytlaýyş tizligi 20% ~ 60% bolýar, sebäbi fan we nasos ýükleriniň hakyky sarp edilişi esasan tizligiň üçünji güýjüne proporsionaldyr.Ulanyjylar tarapyndan talap edilýän ortaça akym az bolanda, janköýerler we nasoslar tizligini azaltmak üçin ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrýarlar we energiýa tygşytlaýyş täsiri gaty görnüp dur.Adaty janköýerler we nasoslar akymy kadalaşdyrmak üçin päsgelçilikleri we klapanlary ulanýan bolsalar, hereketlendirijiniň tizligi esasan üýtgemeýär we energiýa sarp edilişi az üýtgeýär.Statistikalara görä, fan we nasos hereketlendirijileriniň energiýa sarp edilişi milli energiýa sarp edilişiniň 31 göterimini we senagat energiýasynyň sarp edilişiniň 50 göterimini düzýär.Şeýle ýükde ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy enjamy ulanmak gaty möhümdir.Häzirki wagtda has üstünlikli programmalar yzygiderli basyşly suw üpjünçiligini, dürli janköýerleriň üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmagy, merkezi kondisionerleri we gidrawlik nasoslary öz içine alýar.

2. quygylygy öwürmek energiýa tygşytlamak

Encyygylyk öwrüjiniň energiýa tygşytlylygy esasan fan we suw nasosynyň ulanylyşynda görkezilýär.Janköýer we nasos ýükleri üçin üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmak kabul edilenden soň, tygşytlaýyş tizligi 20% ~ 60% bolýar, sebäbi fan we nasos ýükleriniň hakyky sarp edilişi esasan tizligiň üçünji güýjüne proporsionaldyr.Ulanyjylar tarapyndan talap edilýän ortaça akym az bolanda, janköýerler we nasoslar tizligini azaltmak üçin ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrýarlar we energiýa tygşytlaýyş täsiri gaty görnüp dur.Adaty janköýerler we nasoslar akymy kadalaşdyrmak üçin päsgelçilikleri we klapanlary ulanýan bolsalar, hereketlendirijiniň tizligi esasan üýtgemeýär we energiýa sarp edilişi az üýtgeýär.Statistikalara görä, fan we nasos hereketlendirijileriniň energiýa sarp edilişi milli energiýa sarp edilişiniň 31 göterimini we senagat energiýasynyň sarp edilişiniň 50 göterimini düzýär.Şeýle ýükde ýygylygy öwürmek tizligini sazlaýjy enjamy ulanmak gaty möhümdir.Häzirki wagtda has üstünlikli programmalar yzygiderli basyşly suw üpjünçiligini, dürli janköýerleriň üýtgeýän ýygylyk tizligini kadalaşdyrmagy, merkezi kondisionerleri we gidrawlik nasoslary öz içine alýar.

3. Amalyň derejesini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin ýüztutma

Frequygylyk öwrüjisi geçiriş, götermek, ekstruziýa we maşyn gurallary ýaly dürli mehaniki enjamlary dolandyrmak meýdanlarynda giňden ulanylyp bilner.Amalyň derejesini we önümiň hilini ýokarlandyryp, enjamlaryň täsirini we sesini azaldyp, enjamlaryň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Frequygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak gözegçiligini kabul edensoň, mehaniki ulgam ýönekeýleşdirilýär we işlemek we gözegçilik has amatly bolýar.Käbirleri hatda deslapky proses aýratynlyklaryny üýtgedip bilerler, şeýlelik bilen ähli enjamlaryň işleýşini gowulaşdyryp bilerler.Mysal üçin, köp pudaklarda ulanylýan dokma we ululyk maşynlary üçin, maşynyň içindäki temperatura gyzgyn howanyň mukdaryny üýtgetmek arkaly sazlanýar.Aýlanýan fan adatça gyzgyn howany ýetirmek üçin ulanylýar.Janköýeriň tizligi hemişelik bolansoň, iýmitlenýän gyzgyn howanyň mukdary diňe damper tarapyndan sazlanyp bilner.Damper sazlap bilmese ýa-da nädogry düzedilse, galyplaýjy maşyn dolandyryşy ýitirer, şeýlelik bilen taýýar önümleriň hiline täsir eder.Aýlanylýan fan ýokary tizlikde başlaýar we sürüjiniň kemeri bilen podşipnik aralygyndaky köýnek gaty agyr bolup, sürüjiniň kemerini sarp edip bolýar.Encyygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak kabul edilenden soň, önümiň hili meselesini çözýän janköýeriň tizligini awtomatiki sazlamak üçin temperaturany kadalaşdyrmak ýygylyk öwrüjisi arkaly amala aşyrylyp bilner.Mundan başga-da, ýygylyk öwrüjisi fanaty pes ýygylykda we pes tizlikde aňsatlyk bilen başlap biler, sürüjiniň kemeri bilen rulmanyň arasyndaky könelmegi azaldyp, enjamyň hyzmat möhletini uzaldyp we energiýany 40% tygşytlap biler.

4. Motoryň ýumşak başlangyjy

Motoryň gaty işe başlamagy diňe bir elektrik toruna çynlakaý täsir etmez, eýsem aşa köp elektrik torunyň kuwwatyny hem talap eder.Başlamak döwründe emele gelen uly tok we yrgyldy päsgelçiliklere we klapanlara uly zyýan ýetirer we enjamlaryň we turbageçirijileriň hyzmat ediş möhletine gaty zyýanly bolar.Öwrüji ulanylandan soň, inwertoryň ýumşak başlangyç funksiýasy başlangyç tok üýtgemesini noldan üýtgeder we iň ýokary bahasy kesgitlenen tokdan ýokary bolmaz, elektrik toruna täsirini azaldyp, elektrik üpjünçiliginiň talaplaryny azaldyp, hyzmaty uzaldar. enjamlaryň we klapanlaryň ömri, şeýle hem enjamlaryň tehniki hyzmatyny tygşytlamak

Parametrler (1)

Jikme-jiklikler üçin soraglar arkaly satyjymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

Parametrler (3) Parametrler (4) Parametrler (5)

Önüm kategoriýalary

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň