Häzirki AC / DC Magnit Kontaktory - Elektrik görnüşi

RDC5 seriýaly AC kontaktory, esasan, AC 50Hz ýa-da 60 Gzrirlenen naprýa .eniýede 95V çenli tokda ulanylýar Artykmaç amallar bolup biler. Kontakt, blok görnüşli kömekçi aragatnaşyk topary ýaly esbaplar bilen hem enjamlaşdyrylyp bilner.howa gijikdirilmegi.mehaniki baglanyşyk mehanizmi we ş.m.gijikdiriji kontaktory, ugrukdyryjy kontaktory we ýyldyz-delta başlangyjyny birleşdirmek.Adaty IEC / EN60947-4-1 standartlaryna laýyk gelýär.


  • Häzirki AC / DC Magnit Kontaktory - Elektrik görnüşi
  • Häzirki AC / DC Magnit Kontaktory - Elektrik görnüşi

Önümiň jikme-jigi

Arza

Parametrler

Nusgalar we gurluşlar

Ölçegleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

RDC5 seriýaly AC kontaktorynda 4 sany ýaşaýyş togy bar, islege görä tok 6A-dan 95A-a çenli, we seriýa dürli güýç paýlaýyş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin CJX2 bilen deňeşdirilende iki täze tok (06A we 38A_) ýokarlandyrýar.

Önüm milli 3C sertifikatyndan geçdi, pudakda şuňa meňzeş önümleriň öňdebaryjylygyny alýar we elektrik üpjünçiligi ulgamynyň howpsuz we durnukly işlemegini kepillendirýär.

Aýratynlyklary

1. qualityokary hilli, derňewlere çydamly

2. Ultra güýçli naprýa .eniýe diapazony

3. Ajaýyp öndürijilik we ultra uzak ömür

4. Adamlaşdyrylan dizaýn we amatly gurnama

5. Iň oňat tozana garşy täsir, has giň ulanyş gerimi

6. Garnituralary we gurnama goldawy

Toparymyz

Işgärleriň arzuwlaryny amala aşyrmagy üçin sahna boluň!Has bagtly, agzybir we has professional topar dörediň!Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk we özara ösüş üçin maslahatlaşmak üçin daşary ýurtly alyjylary tüýs ýürekden garşylaýarys.

Kesgitlenen bäsdeşlik nyrhynda, elmydama çözgütleriň ewolýusiýasyna eýerdik, tehnologiýany kämilleşdirmek üçin köp maýa we adam resurslaryny goýduk, önümçiligi gowulandyrdyk we ähli ýurtlaryň we sebitleriň isleglerini kanagatlandyrdyk.

Toparymyzyň baý senagat tejribesi we ýokary tehniki derejesi bar.Toparyň agzalarynyň 80% -inde 5 ýyldan gowrak mehaniki önüm hyzmaty tejribesi bar.Şonuň üçin size iň gowy hilli we hyzmat bermäge gaty ynamly.Birnäçe ýyl bäri kompaniýa "ýokary hilli we kämil hyzmat" maksady bilen täze we köne müşderiler tarapyndan öwüldi we ýokary baha berildi.

Wyklýuçatel öýde we iş ýerinde zerur elektrik enjamlaryndan biridir.Qualityokary hilli wyklýuçateller diňe bir amatly elektrik gözegçiligini üpjün edip bilmez, ulanyjylaryň howpsuzlygyny hem üpjün edip biler.Önümlerimiziň aşakdaky aýratynlyklary bar:

1. qualityokary hilli izolýasiýa materiallary: ýokary hilli wyklýuçateller, adatça toklary izolirläp, häzirki syzmagyň öňüni alyp we ulanyjylaryň şahsy howpsuzlygyny üpjün edip biljek ýokary hilli izolýasiýa materiallaryny ulanýarlar.Pes hilli wyklýuçateller bilen deňeşdirilende, ýokary hilli wyklýuçatelleriň ömri has uzyn we wagt we ulanyş synagyna has gowy çydap biler.

2. installationönekeý gurnama we aňsat işlemek: ýokary hilli wyklýuçateller adatça dizaýnda ýönekeý we gurmak aňsat.Hatda hünärmen elektrikçileriň kömegi bolmazdan, ulanyjylar gurnamany aňsatlyk bilen tamamlap bilerler.Mundan başga-da, bu wyklýuçateller hem işlemek aňsat.Ulanyjylar howpdan gorkman elektrik enjamlarynyň wyklýuçatellerini aňsatlyk bilen dolandyryp bilerler.

3. Howpsuzlygy goramagyň birnäçe çäresi: ýokary hilli wyklýuçatellerde adatça aşa ýükden goramak, gysga utgaşma, syzmak we beýleki howpsuzlyk funksiýalary ýaly birnäçe howpsuzlyk gorag çäreleri bar.Bu gorag çäreleri elektrik enjamlarynyň tötänleýin zaýalanmagyndan döreýän howpdan gaça durup, ulanyjylaryň we elektrik enjamlarynyň howpsuzlygyny gorap biler.

4. Kepillendirilen, ýokary laýyklyk: ýokary hilli wyklýuçateller, adatça, CE şahadatnamasy, UL şahadatnamasy we ş.m. ýaly dürli edaralar tarapyndan tassyklanýar.Bu kepillendirilen wyklýuçatelleri ulanmak ulanyjylara töwekgelçiligi azaltmaga we has ygtybarly tejribe toplamaga kömek edip biler.

Häzirki AC (1)

Häzirki AC (2)

70% -120% Bize naprýa .eniýe çekiş diapazony

Häzirki AC (3)

Şuňa meňzeş önümlerden 20% ýokary

Häzirki AC (4)

Ulanyjy simleri has çalt we ygtybarly birikdirip biler ýaly, RDC5-iň ýokarky we aşaky sim terminallary bar.

Dürli iş gurşawyna degişli ajaýyp tozana garşy täsir.

Häzirki AC (5) Häzirki AC (6)

Haryt modeli

RDC5-06

RDC5-09

RDC5-12

RDC5-18

RDC5-25

RDC5-32

RDC5-38

RDC5-40

RDC5-50

RDC5-65

RDC5-80

RDC5-95

 

Sütüniň sany

 

3 polýus

Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesi (Ui) V.

 

 

690

 

 

Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (Ue) V.

380/400, 660/690

Adaty ýyladyş tok (I) A.

16

20

20

25

32

40

40

50

60

80

110

 

110

 

Bahalandyrylan tok (le) A.

AC-3

380 / 400V

6

9

12

18

25

32

38

40

50

65

80

95

660 / 690V

3.8

6.6

8.9

12

18

22

22

34

39

42

49

49

AC-4

380 / 400V

2.6

3.5

5

7.7

8.5

12

14

18.5

24

28

37

44

660 / 690V

1

1.5

2

3.8

4.4

7.5

8.9

9

12

14

17.3

21.3

Bahalandyrylan güýç (PE) KW

AC-3

380 / 400V

2.2

4

5.5

7.5

11

15

18.5

18.5

22

30

37

45

660 / 690V

3

5.5

7.5

10

15

18.8

18.5

30

33

37

45

45

AC-4

380 / 400V

1.1

1.5

2.2

3.3

4

5.4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

660 / 690V

0.75

1.1

1.5

3

3.7

5.5

6

7.5

10

11

15

18.5

Mehaniki durmuş (sagatda 10000 gezek)

1200

1000

900

650

Elektrik ömri

AC-3 (10000 wagt / sag)

110

90

65

AC-4 (10000 wagt / sag)

22

22

17

11

Işleýiş ýygylygy

AC-3 (wagt / sag)

1200

600

AC-4 (wagt / sag)

300

Bobin

Seýrek gözegçilik naprýa Useniýesi (V)

AC 24,36,48,110,127,220 / 230,240,380 / 400,415,440

Çekiş naprýa .eniýesi 50 / 60HZ V.

(0.85-1.1) Biz

50 / 60Hz V naprýa .eniýäni goýberiň

(0.2-0.7) Biz

Rulon güýji sarp etmek

VA çekiň

50

60

70

200

200

VA saklaň

6-9

6-9.5

6-9.5

15-20

15-20

Kuwwat W.

1-3

1-3

1-3

6-10

6-10

Bölekler mm²

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Terminallar

M² terminaly bilen çeýe sim

4

2.5

4

2.5

4

2.5

4

2.5

6

4

6

4

6

4

25

10

25

10

25

10

50

16

50

16

M terminal terminaly bolmadyk çeýe sim

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

25

16

25

16

25

16

50

25

50

25

Gaty sim mm²

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

10

6

10

6

25

10

25

10

25

10

50

25

50

25

Berkidiji moment

(N * m)

1.2

1.8

5

9

Ereýän predohranitel görnüşi

Model

RDT16 (NT) -00

Bahalandyrylan tok (A)

16

20

20

32

40

50

63

63

80

80

100

 

125

 

Amatly termiki röle

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25 RDR5-36

RDR5-25 RDR5-36

RDR5-93

RDR5-93

RDR5-93

RDR5-93

RDR5-93

Kömekçi aragatnaşyklar

F4, LA8 kömekçi aragatnaşyklar, LA-D / LA3-D görnüşli howa gijikdirme kontaktlary bilen goşup bolýar

24

Model belgisi

6

10: 32A we aşakda, 3 polýus + 1NO kömekçi aragatnaşyk
01: 32 we aşakda 3 polýus + 1NC kömekçi aragatnaşyk
11: 40A we ondan ýokary, 3 polýus + 1NO + 1NC kömekçi aragatnaşyk
004: 25A we aşakda, 4NO esasy aragatnaşyklar
008: 25A we aşakda, 2NO + 2NC esasy aragatnaşyklar

Işleýän tok

AC Kontaktol

26

Model Amax Bmax B1max B2max Cmax C1max C2max
RDC5-06,09,12,18 74.5 45.5 58 71 82.5 114.5 139.5
RDC5-25,32,38 83 56.5 69 82 97 129 154
RDC5-40,50,65 127.5 74.5 88 101 117 148.5 173.5
RDC5-80.95 127.5 85.5 99 112 125.5 157 182
Bellik: B1max = aragatnaşykçy + LA8;B2max = kontakt + 2 × LA8;C1max = kontaktçy + F4;C2max = kontaktçy + LA2 (3) D.
Model a b c d e f
RDC5-06,09,12,18 35 50/60 - - - -
RDC5-25,32,38 40 50/60 - - - -
RDC5-40,50,65 - - 105 40 100/110 59
RDC5-80.95 - - 105 40 100/110 67

Adaty iş ýagdaýy we gurnama ýagdaýy

3.1Ambienttemperature: + 5 ℃ ~ + 40 ℃ 24 sagadyň dowamynda ortaça temperatura + 35 note ýokarlanýar.

3.2Altitude: 2000m

3.3 Atmosfera ýagdaýy: iň ýokary temperatura + 40 is bolanda otnositel çyglylyk 50% -den geçmeýän bolsa, pes temperaturada bolanda ýokary çyglylyga ýol açyp biler, sebäbi

mysal.+ 20it bolanda 90% -e ýetýär, bar bolsa ölçemeli

kondensasiýa temperaturanyň üýtgemegi sebäpli ýüze çykdy.

3.4 Hapalanmak derejesi: 3

3.5 Gurmak kategoriýasy: l

3.6 Gurmak ýagdaýy: dagyň üstündäki dikligine aradient + 5 ° -dan geçmeýär

3.7lmpakt we wibrasiýa: önümi aç-açan sarsdyryjy täsir we titremesiz gurmaly we ulanmaly.

Wyklýuçatel öýde we iş ýerinde zerur elektrik enjamlaryndan biridir.Qualityokary hilli wyklýuçateller diňe bir amatly elektrik gözegçiligini üpjün edip bilmez, ulanyjylaryň howpsuzlygyny hem üpjün edip biler.Önümlerimiziň aşakdaky aýratynlyklary bar:

1. qualityokary hilli izolýasiýa materiallary: ýokary hilli wyklýuçateller, adatça toklary izolirläp, häzirki syzmagyň öňüni alyp we ulanyjylaryň şahsy howpsuzlygyny üpjün edip biljek ýokary hilli izolýasiýa materiallaryny ulanýarlar.Pes hilli wyklýuçateller bilen deňeşdirilende, ýokary hilli wyklýuçatelleriň ömri has uzyn we wagt we ulanyş synagyna has gowy çydap biler.

2. installationönekeý gurnama we aňsat işlemek: ýokary hilli wyklýuçateller adatça dizaýnda ýönekeý we gurmak aňsat.Hatda hünärmen elektrikçileriň kömegi bolmazdan, ulanyjylar gurnamany aňsatlyk bilen tamamlap bilerler.Mundan başga-da, bu wyklýuçateller hem işlemek aňsat.Ulanyjylar howpdan gorkman elektrik enjamlarynyň wyklýuçatellerini aňsatlyk bilen dolandyryp bilerler.

3. Howpsuzlygy goramagyň birnäçe çäresi: ýokary hilli wyklýuçatellerde adatça aşa ýükden goramak, gysga utgaşma, syzmak we beýleki howpsuzlyk funksiýalary ýaly birnäçe howpsuzlyk gorag çäreleri bar.Bu gorag çäreleri elektrik enjamlarynyň tötänleýin zaýalanmagyndan döreýän howpdan gaça durup, ulanyjylaryň we elektrik enjamlarynyň howpsuzlygyny gorap biler.

4. Kepillendirilen, ýokary laýyklyk: ýokary hilli wyklýuçateller, adatça, CE şahadatnamasy, UL şahadatnamasy we ş.m. ýaly dürli edaralar tarapyndan tassyklanýar.Bu kepillendirilen wyklýuçatelleri ulanmak ulanyjylara töwekgelçiligi azaltmaga we has ygtybarly tejribe toplamaga kömek edip biler.

Häzirki AC (1)

Häzirki AC (2)

70% -120% Bize naprýa .eniýe çekiş diapazony

Häzirki AC (3)

Şuňa meňzeş önümlerden 20% ýokary

Häzirki AC (4)

Ulanyjy simleri has çalt we ygtybarly birikdirip biler ýaly, RDC5-iň ýokarky we aşaky sim terminallary bar.

Dürli iş gurşawyna degişli ajaýyp tozana garşy täsir.

Häzirki AC (5) Häzirki AC (6)

Haryt modeli

RDC5-06

RDC5-09

RDC5-12

RDC5-18

RDC5-25

RDC5-32

RDC5-38

RDC5-40

RDC5-50

RDC5-65

RDC5-80

RDC5-95

 

Sütüniň sany

 

3 polýus

Bahalandyrylan izolýasiýa naprýa .eniýesi (Ui) V.

 

 

690

 

 

Bahalandyrylan iş naprýa .eniýesi (Ue) V.

380/400, 660/690

Adaty ýyladyş tok (I) A.

16

20

20

25

32

40

40

50

60

80

110

 

110

 

Bahalandyrylan tok (le) A.

AC-3

380 / 400V

6

9

12

18

25

32

38

40

50

65

80

95

660 / 690V

3.8

6.6

8.9

12

18

22

22

34

39

42

49

49

AC-4

380 / 400V

2.6

3.5

5

7.7

8.5

12

14

18.5

24

28

37

44

660 / 690V

1

1.5

2

3.8

4.4

7.5

8.9

9

12

14

17.3

21.3

Bahalandyrylan güýç (PE) KW

AC-3

380 / 400V

2.2

4

5.5

7.5

11

15

18.5

18.5

22

30

37

45

660 / 690V

3

5.5

7.5

10

15

18.8

18.5

30

33

37

45

45

AC-4

380 / 400V

1.1

1.5

2.2

3.3

4

5.4

5.5

7.5

11

15

18.5

22

660 / 690V

0.75

1.1

1.5

3

3.7

5.5

6

7.5

10

11

15

18.5

Mehaniki durmuş (sagatda 10000 gezek)

1200

1000

900

650

Elektrik ömri

AC-3 (10000 wagt / sag)

110

90

65

AC-4 (10000 wagt / sag)

22

22

17

11

Işleýiş ýygylygy

AC-3 (wagt / sag)

1200

600

AC-4 (wagt / sag)

300

Bobin

Seýrek gözegçilik naprýa Useniýesi (V)

AC 24,36,48,110,127,220 / 230,240,380 / 400,415,440

Çekiş naprýa .eniýesi 50 / 60HZ V.

(0.85-1.1) Biz

50 / 60Hz V naprýa .eniýäni goýberiň

(0.2-0.7) Biz

Rulon güýji sarp etmek

VA çekiň

50

60

70

200

200

VA saklaň

6-9

6-9.5

6-9.5

15-20

15-20

Kuwwat W.

1-3

1-3

1-3

6-10

6-10

Bölekler mm²

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Terminallar

M² terminaly bilen çeýe sim

4

2.5

4

2.5

4

2.5

4

2.5

6

4

6

4

6

4

25

10

25

10

25

10

50

16

50

16

M terminal terminaly bolmadyk çeýe sim

4

4

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

6

6

25

16

25

16

25

16

50

25

50

25

Gaty sim mm²

4

4

4

4

4

4

6

6

6

6

10

6

10

6

25

10

25

10

25

10

50

25

50

25

Berkidiji moment

(N * m)

1.2

1.8

5

9

Ereýän predohranitel görnüşi

Model

RDT16 (NT) -00

Bahalandyrylan tok (A)

16

20

20

32

40

50

63

63

80

80

100

 

125

 

Amatly termiki röle

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25

RDR5-25 RDR5-36

RDR5-25 RDR5-36

RDR5-93

RDR5-93

RDR5-93

RDR5-93

RDR5-93

Kömekçi aragatnaşyklar

F4, LA8 kömekçi aragatnaşyklar, LA-D / LA3-D görnüşli howa gijikdirme kontaktlary bilen goşup bolýar

24

Model belgisi

6

10: 32A we aşakda, 3 polýus + 1NO kömekçi aragatnaşyk
01: 32 we aşakda 3 polýus + 1NC kömekçi aragatnaşyk
11: 40A we ondan ýokary, 3 polýus + 1NO + 1NC kömekçi aragatnaşyk
004: 25A we aşakda, 4NO esasy aragatnaşyklar
008: 25A we aşakda, 2NO + 2NC esasy aragatnaşyklar

Işleýän tok

AC Kontaktol

26

Model Amax Bmax B1max B2max Cmax C1max C2max
RDC5-06,09,12,18 74.5 45.5 58 71 82.5 114.5 139.5
RDC5-25,32,38 83 56.5 69 82 97 129 154
RDC5-40,50,65 127.5 74.5 88 101 117 148.5 173.5
RDC5-80.95 127.5 85.5 99 112 125.5 157 182
Bellik: B1max = aragatnaşykçy + LA8;B2max = kontakt + 2 × LA8;C1max = kontaktçy + F4;C2max = kontaktçy + LA2 (3) D.
Model a b c d e f
RDC5-06,09,12,18 35 50/60 - - - -
RDC5-25,32,38 40 50/60 - - - -
RDC5-40,50,65 - - 105 40 100/110 59
RDC5-80.95 - - 105 40 100/110 67

Adaty iş ýagdaýy we gurnama ýagdaýy

3.1Ambienttemperature: + 5 ℃ ~ + 40 ℃ 24 sagadyň dowamynda ortaça temperatura + 35 note ýokarlanýar.

3.2Altitude: 2000m

3.3 Atmosfera ýagdaýy: iň ýokary temperatura + 40 is bolanda otnositel çyglylyk 50% -den geçmeýän bolsa, pes temperaturada bolanda ýokary çyglylyga ýol açyp biler, sebäbi

mysal.+ 20it bolanda 90% -e ýetýär, bar bolsa ölçemeli

kondensasiýa temperaturanyň üýtgemegi sebäpli ýüze çykdy.

3.4 Hapalanmak derejesi: 3

3.5 Gurmak kategoriýasy: l

3.6 Gurmak ýagdaýy: dagyň üstündäki dikligine aradient + 5 ° -dan geçmeýär

3.7lmpakt we wibrasiýa: önümi aç-açan sarsdyryjy täsir we titremesiz gurmaly we ulanmaly.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň