Daşary ýurt kömegi Hytaýyň Renmin uniwersitetiniň Ykdysadyýet mekdebiniň gözleg toparyna baryp gördi

9-njy iýunda günortan Hytaýyň Renmin uniwersitetiniň Ykdysadyýet mekdebiniň gözleg topary, wise-dekan Li ongonyň ýolbaşçylygyndaky gözleg we alyş-çalyş üçin Halk toparyna geldi.Halk elektrik enjamlary toparynyň partiýa komitetiniň sekretary Li Jinli we beýleki ýolbaşçylar gözleg toparyny mähirli kabul etdiler.

HALK 1

Gözleg toparyndaky 33 daşary ýurtly talyp, Söwda ministrliginiň Ykdysadyýet mekdebiniň, Hytaýyň Renmin uniwersitetiniň Daşary ýurt kömek magistr programmasyndan we olar Afrikanyň we Aziýanyň 17 dürli ýurdundan.Halk elektrik enjamlary toparyna geçirilen derňew Söwda ministrligine Wençhouounyň elektrik önümleriniň we häzirki zaman tehnologiýalarynyň ösüş ýagdaýyna düşünmek we halkara gatnaşyklary we bu ugurdaky ösüş perspektiwalary barada konstruktiw gepleşikler geçirmek tabşyryldy.

Gözleg topary ilki bilen Halk toparynyň ýokary tehnologiýaly ştab-kwartirasy senagat seýilgähiniň 5.0 innowasiýa tejribe merkezine we Halk elektrik enjamlarynyň akylly ussahanasyna baryp gördi.Gözleg toparynyň agzalary yzly-yzyna surata düşdüler.Aýt: "Geň galdyryjy!""Ajaýyp!""Crazy!"

HALK 2

 

Ondan soňky simpoziumda gözleg toparynyň agzalary Halk toparynyň mahabat wideosyna tomaşa etdiler we Halk toparynyň ýolbaşçylarynyň adyndan Li Jinli Dean Li ongong we gözleg toparynyň ähli agzalaryny mähirli garşy aldy.Halk toparynyň reforma we açylyşdaky kärhanalaryň ilkinji toparydygyny aýtdy.37 ýyllyk telekeçiligi ösdürenden soň, Hytaýyň iň gowy 500 kärhanasynyň we dünýäniň iň gowy 500 maşyn kompaniýasynyň birine öwrüldi.Indi başlyk Zheng uanuanbaonyň ýolbaşçylygynda Halk topary strategiki goldaw hökmünde “People 5.0” -e bil baglap, täze pikirler, täze pikirler, täze düşünjeler, täze pikirler bilen täze we tapawutlanýan täze ýoly başlady, we täze modeller.Topar janly ykdysadyýete ünsi jemlär we biomedisina we saglyk pudagynyň bäş esasy pudagynda, täze material we täze energiýa senagatynda, emeli intellekt we zatlaryň interneti, iri oba hojalygy we howa giňişligi pudagynda tagalla eder we işjeň işjeňleşer taryhy we medeni senagat, ýeňil senagat we üçünji Senagat ösüşi: Senagat zynjyrynyň, maýa zynjyrynyň, üpjünçilik zynjyrynyň, blok zynjyrynyň we maglumat zynjyrynyň “bäş zynjyrly integrasiýasynyň” utgaşdyrylan ösüşine eýeriň, matematiki ykdysadyýeti we sanly ykdysadyýeti organiki birleşdiriň, we Hytaýyň iň gowy 500-den dünýä Top 500-e çenli platforma pikirleniş düşünjesini durmuşa geçirmäge çalyşyň, milli markany dünýä markasyna öwüriň.

HALK 3

Hytaýyň Renmin uniwersitetiniň Ykdysadyýet mekdebiniň adyndan Li ongong, kabul edendigi üçin Halk toparyna tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirdi.Daşary ýurtly magistr talyplar toparynyň Aziýanyň we Afrikanyň on gowrak ýurdunyň döwlet işgärleri bolandygyny aýtdy.Ösen senagat önümçilik tehnologiýasyna düşünmek we kärhana dolandyryşyny öwrenmek üçin Hytaýa geldiler.Gözleg topary bu işiň üsti bilen bu daşary ýurtly okuwçylaryň hytaý kärhanalarynyň hakyky ýagdaýyny öz gözleri bilen görmek we okuwlarynda amaly ýagdaýlar bilen üpjün etmek üçin birinji hatara girip biljekdigine umyt baglady.Şol bir wagtyň özünde, bu gözlegiň netijesinde Halk topary bu ýurtlaryň häzirki ykdysady, bazary, senagaty we çeşme maglumatlary bilen ýakyndan tanşyp biler we Halk Toparyna "daşary ýurda gitmek" üçin has köp mümkinçilik döreder diýip umyt edilýär. "

Soňky erkin özara gatnaşykda 10-dan gowrak daşary ýurtly talyp Halk toparynyň daşary söwda hünärmenleri topary bilen çuňňur alyş-çalyş etdi.

Efiopiýadan, Owganystandan, Kamerundan, Siriýadan we beýleki ýurtlardan gelen daşary ýurtly okuwçylar Halk Toparynyň Afrika agentligine hukuk bermek üçin mundan beýläk meýilnamalary we durmuşa geçiriş ideýalarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soradylar.Şeýle hem, Halk toparynyň işlemegini dowam etdirip, şeýle uly göwrüme we üstünliklere ýetendikleri bilen gyzyklandylar.Söhbetdeşlikde Halk topary tarapyndan döredilen täsirli çykyşlara we bu iri kärhananyň ýolbaşçysynyň goşan ajaýyp goşantlaryna haýran galdylar.Halk toparyny öz ýurtlaryndaky ösüş meýilnamasy barada jikme-jik düşünýärler we Halk Topary öz ýurduna maýa goýup biler we ýerli infrastruktura we halkyň işlemegi üçin kömek edip biler diýip umyt edýärler.Hytaý programmasy.

HALK 4

Halk elektrik enjamlary toparynyň dolandyryş merkeziniň müdiri Bao Jizhou we Halk elektrik enjamlary toparynyň import we eksport kompaniýasynyň satuw boýunça wise-prezidenti Daniel NG bu çekişmä gatnaşdy we daşary ýurtly talyplar bilen pikir alyşdy.


Iş wagty: Iýun-10-2023