Akylly daşky gurşawy goramak |Adamlar elektrik butiki önümlerine syn

1

Halk elektrik enjamlary toparynyň ýokary hilli önümlerine pes woltly elektrik enjamlary, ýokary woltly elektrik enjamlary, partlama garşy elektrik enjamlary, gurluşyk elektrik enjamlary, gurallar we metrler, akylly transformatorlar, akylly doly enjamlar, simler we kabeller girýär, we ýokary hilli önümleriň beýleki seriýalary we görnüşleri.Önümler ýokary öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk, has owadan görnüş we aňsat işlemek we ş.m. artykmaçlyklara eýedir we elektrik energiýasynyň, gurluşyk, energiýa, mehaniki goldaw pudaklarynyň we olaryň bazar segmentleriniň elektrik önümleriniň talaplaryna laýyk gelýär.

 Esasy önümler

INTELLIGENT UNIVERSAL HOWA CIRCUIT BREAKER

2

MINIATURE CIRCUIT BREAKER

3

GARŞY KESEL ÇIRRELERI BREAKER

4

Dolandyryş we goramak -AC kontaktory

5

KOMPANI PRA PROFILI

“People Electric” 1986-njy ýylda esaslandyryldy we ştab-kwartirasy uheueqing, Zhejiang.People Elektrik enjamlary topary Hytaýyň iň gowy 500 kärhanasynyň biri we dünýä maşynlary pudagynda iň gowy 500 kärhananyň biridir.

 73

Adamlar elektrik enjamlary, global akylly energiýa enjamlarynyň tutuş zynjyry üçin ulgam çözgüdi üpjün edijisidir.Topar elmydama müşderi merkezi bolup, “People 5.0” ulgamyna bil baglap, täsirli, ygtybarly we tehnologiýany köp talap edýän ýokary woltly we pes woltly akylly elektrik enjamlaryny, akylly doly toplumlary, ultra ýokary woltly transformatorlary ösdürmäge ünsi jemledi. , akylly öýler, ýaşyl energiýa we beýleki elektrik enjamlary, ýygnamak, saklamak, geçirmek, üýtgetmek, paýlamak, satmak we ähli pudak zynjyrynyň artykmaçlyklaryny emele getirýär, akylly set, akylly önümçilik, akylly binalar, senagat ulgamlary üçin toplumlaýyn ulgam çözgütleri bilen üpjün edýär, akylly ýangyndan goramak, täze energiýa we beýleki pudaklar.Toparyň ýaşyl, az uglerodly, daşky gurşawy goramak, durnukly we ýokary hilli ösüşi durmuşa geçiriň.

 

Toparyň 35 sany golçur kärhanasy, 150 sany agza kärhanasy, 1500-den gowrak gaýtadan işleýän kooperatiw we 5000-den gowrak satuw kompaniýasy bar.Önümler dünýäniň 125-den gowrak ýurdunda we sebitinde kompaniýalara gowy satylýar we Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Demirgazyk Amerika we Europeanewropa Bileleşigi ýaly 50-den gowrak ýurtda şahamçalar döretdi.

 

Halk topary tehnologiki innowasiýalar arkaly utgaşdyrylan ösüşi öňe sürýär, senagaty kämilleşdirmek arkaly ýaşyl ösüşi ösdürýär, önümçilik pudagynyň intellektual üýtgemegine we kämilleşdirilmegine güýçli itergi berýär, emeli intellekt, Zatlar Interneti, sanly maglumat tehnologiýasy we ş.m. doly birleşdirýär we yzygiderli ösýär - garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy önümleri bilen tehnologiýa we degişli tehniki synagdan we halkara sertifikatdan üstünlikli geçip, kompaniýanyň garaşsyz gözlegleriniň we ösüşiniň esasy bäsdeşlik ukyby yzygiderli we ep-esli ýokarlandy.

 

Halk toparynda 100-den gowrak esasy täze önüm, 3000-den gowrak içerki we daşary ýurt patenti we 5000-den gowrak ylmy we tehnologiki şahadatnama bar.Topar, ýokary derejeli önümçilik tehnologiýasy, zehinler we dolandyryş maglumatlary siňdirmek, siňdirmek we paýlaşmak üçin global tehnologiýa gözleg we ösüş merkezini we bilelikdäki innowasiýa merkezini işjeň gurýar.Ussatlyk dünýäni, ýüregiň çägi bolmazdan ýeňýär.www.people-electric.com

 

GYSGAÇA ÇÖZGÜN

“People Electric” -yň EPC umumy potratçylyk işi we hyzmaty elektrik energiýasy taslamalaryny umumy şertnamalaşdyrmak, elektrik geçiriji we özgertmeler, şäher yşyklandyryşy, elektromehaniki gurnama, abatlaýyş we gurnama we synag üçin kärleri aldy.Halk elektrik enjamlarynyň marka bäsdeşlik ukybyny, işewürlik modeliniň innowasiýasynyň hereketlendiriji güýji we taslama toparynyň dolandyryş ukybyny ýokarlandyrmak bilen, satuw işiniň we gurnama in engineeringenerçilik işiniň giňelmegine we EPC umumy şertnamasynyň durmuşa geçirilmegine goldaw berer. modeli we işiň netijeliligini ep-esli gowulandyrmak.


Iş wagty: Mart-22-2023