RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüjisi, “aşaky setiri” has giňişleýin

Durmuş ýolunda köplenç çäklendirmeler hakda alada edýäris, Öz başarnygyňyzyň çäklerinden çykyň, öz ösüşiňiziň çäklendirmelerinden geçiň, öz düşünjäňizi çuňlaşdyryň, öz düşünjäňizi çuňlaşdyryň.

RDM5-63 seriýaly kiçijik çarçuwaly plastmassa korpus döwüji, aşaky çyzgyny döwüp, has giňişleýin (1)

Edil RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüjiler ýaly, "aşaky çyzykdan" geçýär we has giňişleýin.

Bar bolan RDM5 plastmassa korpusynyň döwüjisinden alnan kiçijik çarçuwaly önümlere esaslanyp, müşderiniň pes elektrik liniýalaryny elektrik goramak isleglerini doly kanagatlandyrýar we saýlawy has ýakynlaşdyrýar.

RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüji, aşaky çyzgyny döwüp, has giňişleýin (2)

“Yingling” seriýasynyň çarçuwasynyň goşmaça önümi hökmünde RDM5-63 seriýaly kiçijik çarçuwaly plastmassa korpus döwüjisi,

Asyl 125/160/250/400/630/800 alty gabyk, 63 gabyk goşuldy we saýlamak has giňişleýin.

RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüjisi, aşaky hatary döwüp, has giňişleýin (3)

Gurmak we berkitmek deşikleri ulaldyldy, bu ýerde müşderi önümlerini ýerinde ulanmak we oturtmak üçin amatly.

Önümi gurnamak, bar bolan RDM5-125L önümleri bilen düýbünden çalşylyp bilner.

RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüji, aşaky çyzgyny döwüp, has giňişleýin (4)

Iki gatly elektrik izolýasiýasynyň ýokary hilli dizaýny, tehniki däl mehanizmiň “içki ýadrosyny” kabul edýär, şeýlelik bilen mehaniki ömri 20,000 esse, elektrik ömri bolsa 8000 esse bolup, howpsuzlygy we hyzmaty ep-esli ýokarlandyrýar. önümiň ömri.

RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüjisi, aşaky hatary döwüp, has giňişleýin (5)

RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüji, aksesuar guty görnüşli dizaýndan doly, bu diňe önümi gurmagyň amatlylygyny ýokarlandyrman, eýsem inersenerleriň önümlere bolan islegini hem kanagatlandyrýar.

RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüji, aşaky çyzgyny döwüp, has giňişleýin (6)

Akylly aragatnaşyk dizaýny simsiz uzakdan dolandyrmagy amala aşyrýar, bu bolsa adam-maşyn baglanyşygy üçin has amatly bolýar;Ussatlyk bilen ýasalan RDM5 seriýaly galypdan ýasalan korpus döwüjisi, ýokary belentligiň we ýokary temperatura tapawudynyň düýpgöter üýtgemegine, ýokary hili bilen uýgunlaşýar.

"Aşakdaky setirden" geçiň we manysyny baýlaşdyryň.

Durmuşyň hereketlendiriji güýji hökmünde.

Şeýle hem, RDM5-63 seriýaly kiçi çarçuwaly plastmassa korpus döwüjileriň täze görnüşiniň manysy.

Näme görýärsiňiz?


Iş wagty: Dekabr-02-2022