“People Electrical” kanton ýarmarkasynda peýda bolar we dünýäni “Made by People” aşyk eder.

133-nji Hytaý import we eksport ýarmarkasy (Kanton ýarmarkasy) şu ýylyň 15-nji aprelinden 5-nji maýyna çenli Guanç Guangzhououda geçiriler."Hytaýyň 1-nji sergisi" diýlip atlandyrylýan Kanton ýarmarkasy döwrüň ösüş zerurlyklaryna laýyk gelýär we bu sergä akylly önümçilik, täze energiýa we akylly durmuş ýaly täze sergi mowzuklaryny goşýar.Ulalyň, sergi zalynyň dördünji tapgyry ilkinji gezek ulanylar, sergi meýdany 1,5 million inedördül metre çenli giňelder we masştab täze belentlige çykar.People Electric köp sanly ýokary hilli önümler we ulgam çözgütleri bilen sergä gatnaşar.Şol wagt, sizi A10-12 B8-10, Zal 13.2, B meýdançasy, People Electric-a baryp görmäge tüýs ýürekden çagyrýarys.

HALK ELEKTRIK

Öňdebaryjy seriýa

Öňdebaryjy seriýa

Kuwwata ýolbaşçylyk edýän innowasiýa tehnologiýasy.Yingling seriýaly önümler, Halk elektrik enjamlarynyň esasy medeni aýratynlyklary we garaşsyz intellektual eýeçilik hukugy bolan ýokary hilli pes woltly elektrik enjamlary.Performanceokary öndürijilik, ýokary ygtybarlylyk, has owadan görnüş we aňsat işlemegiň artykmaçlyklary bilen, elektrik energiýasy, gurluşyk, energiýa we senagaty goldaýan pudaklarda we olaryň bazar segmentlerinde pes woltly elektrik önümleriniň talaplaryna laýyk gelýär.

Optiki saklamak we zarýad bermek integrirlenen ulgam

Optiki saklamak we zarýad bermek integrirlenen ulgam

Gün saklaýjy zarýad beriş energiýasynyň hili, birmeňzeş enjam dürli zarýad beriş we zarýad beriş strategiýalaryna ýetmek üçin dürli batareýalara uýgunlaşyp biler.Aragatnaşyk usullary RS485, CAN, Ethernet we ş.m. öz içine alýar we tora birikdirilen re andim we setden daşary re modeim ýaly birnäçe iş reesimini goldaýar.Möhüm ýükleriň elektrik üpjünçiligini üpjün etmek üçin, özbaşdak garaşsyz inwertor funksiýasy bar.Fotowoltaik energiýa saklaýyş toplumy dürli ssenariýalarda ulanylyp bilner we dizel generatorlary bilen fotoelektrik saklaýyş we dizel mikro-grid ulgamyny döretmek üçin ulanylyp bilner, şeýle hem gyssagly elektrik üpjünçiligi we ätiýaçlyk güýji hökmünde ulanylyp bilner.

HALK ELEKTRIK

 

Halk elektrik enjamlary topary Hytaýyň iň gowy 500 kompaniýasynyň we dünýäniň iň gowy 500 maşyn kompaniýasynyň biridir.Markasynyň gymmaty 68,685 milliard ýuana deňdir we Hytaýyň senagat pudagynda iň gymmatly marka."Önümçilik 5.0" tarapyndan dolandyrylýan Halk Elektrik Enjamlary, halkara senagat elektrik enjamlarynyň täze tehnologiýalary we täze proses tendensiýalary bilen tanyşýar, elektrik pudagynyň akylly ýadrosynyň ösüşini çuňlaşdyrýar, innowasiýa ýerleşişini optimallaşdyrýar we iň täze elektrik önümlerini ösdürýär garaşsyz intellektual eýeçilik hukuklary bilen.Adamlar elektrik enjamlary, global akylly energiýa enjamlarynyň tutuş zynjyry üçin ulgam çözgüdi üpjün edijisidir.Akylly tor, akylly önümçilik, akylly binalar, senagat ulgamlary, akylly ýangyndan goramak, täze energiýa we beýleki pudaklar üçin toplumlaýyn ulgam çözgütlerini üpjün etmek, tutuş pudak zynjyrynyň artykmaçlyklaryny saklamak, geçirmek, üýtgetmek, paýlamak, satmak we ulanmak.Önümçilik pudagynyň akylly üýtgemegine we kämilleşdirilmegine göz ýetiriň, uly ýurduň akylly önümçiligini görkeziň we milli marka bilen dünýä markasyny dörediň!

 


Poçta wagty: Maý-09-2023