Şri-Lanka Seýlon Elektrik Geňeşiniň başlygy Nalinda llangakoon derňew we alyş-çalyş üçin People Elektrik enjamlaryna baryp gördi

13-nji maýda Şri-Lankanyň Seýlon elektrik býurosynyň başlygy Nalinda llangakoon we dört ýoldaşy barlag we alyş-çalyş üçin Adamlar elektrik enjamlary toparyna baryp gördüler.Halk elektrik enjamlary toparynyň import we eksport kompaniýasynyň satuw boýunça wise-prezidenti Daniel NG, myhmansöýerlik.

HALK

Nalinda llangakoon we partiýasy 5.0 innowasiýa tejribe merkezine we Elektrik enjamlary toparynyň ýokary tehnologiýaly ştab-kwartirasy senagat parkynyň akylly ussahanasyna baryp gördüler.Derňew wagtynda Daniel NG Nalinda llangakoon bilen ösüşiň taryhy, önümçilik ýerleşişi we People Electrical-yň tehniki artykmaçlyklary bilen jikme-jik tanyşdyrdy."People Electrical" ýokary netijelilik, ygtybarly we tehnologiýa köp talap edilýän ýokary woltly we pes woltly akylly enjamlary, akylly doly toplumlary, ultra ýokary woltly transformatorlary, akylly öýleri we ýaşyl energiýany ösdürmäge ünsi jemleýändigini aýtdy.Industryhli pudak zynjyrynyň artykmaçlyklary bilen, akylly set, akylly önümçilik, akylly bina, senagat ulgamy, akylly ýangyndan goramak, täze energiýa we beýleki pudaklar üçin toplumlaýyn ulgam çözgütleri bilen üpjün edýär.Häzirki wagtda “People Electric Enjam” energiýa reformasyndan peýdalanyp, “täze infrastruktura” we “täze energiýa” ýaly döreýän meýdanlary güýçli ýerleşdirýär we degişli bazar paýlaryny çalt eýeleýän goldaw önümleriniň bir toparyny emele getirýär.Şol bir wagtyň özünde, öz tehniki artykmaçlyklaryny doly oýnaň we Wýetnam, Taýland, Katar we beýleki ýurtlar bilen EPC umumy şertnama amallary we hyzmaty görnüşinde kooperatiw energiýa taslamalaryny durmuşa geçiriň.

Nalinda llangakoon “People Electric Enjam” -yň gazananlaryny ýokary derejede tassyklady we täze energiýa bilen baglanyşykly önümler baradaky maglumatlar bilen içgin gyzyklandy.Şri-Lankanyň energiýa ulgamynyň arassa we az uglerodly täze elektrik ulgamyna tarap ösýändigini aýtdy we People Electrical-ny Şri-Lankanyň elektrik ulgamyny özgertmäge we kämilleşdirmäge gatnaşmaga çagyrdy.

HALK 2

Barlaga Lanka elektrik kompaniýasynyň jogapkär adamy we Şri-Lankanyň yşyklandyryş in Engineeringenerçilik komitetiniň agzalary gatnaşdy.


Iş wagty: Iýun-05-2023