Hytaýyň iň gymmatly 500 markasy |Halk markasynyň bahasy 9,649 milliard dollara ýetdi

Hytaýyň iň gymmatly 500 markasy Halk markasynyň bahasy 9,649 milliard dollara ýetdi (1)

Bütindünýä marka laboratoriýasy (World Mark Lab) tarapyndan gurnalan (19-njy) "Bütindünýä marka konferensiýasy" 26-njy iýulda Pekinde geçirildi we 2022-nji ýylda "Hytaýyň iň gymmatly 500 markasy" derňew hasabaty çap edildi.Maliýe maglumatlarynyň, markanyň kuwwatynyň we sarp edijiniň özüni alyp barşynyň seljermesine esaslanan bu ýyllyk hasabatda, Halk Holding Topary olaryň arasynda şöhle saçýar we Halk markasy 68,685 milliard ýuana eýe bolup, sanawda 116-njy ýerde durýar.

Bu ýylky Bütindünýä marka konferensiýasynyň mowzugy “Momentum we Momentum: Marka ekosistemasyny nädip täzeden gurmaly”.Ykdysady globallaşma we sebitleýin ykdysady integrasiýa häzirki dünýä ykdysady ösüşiniň iki esasy ugry.Halk topary elmydama dünýä seredýär, dünýä derejesinde pikirlenýär we geljegi arzuw edýär.Dünýäniň iň gowy 500-ligine gysga wagtda girmek maksadyna ýetmek üçin.

Bütindünýä marka laboratoriýasynyň seljermesine görä, sebitiň bäsdeşlik güýji esasan onuň deňeşdirilen artykmaçlygyna baglydyr we markanyň peýdasy sebitdäki deňeşdirme artykmaçlygynyň emele gelmegine we ösmegine gönüden-göni täsir edýär.

Hytaýyň iň gymmatly 500 markasy Halk markasynyň bahasy 9,6649 milliard dollara ýetdi (2)
Akylly önümçilik Çyrasyz akylly zawoda tarap akylly park (3)

"Hytaýyň iň gymmatly 500 markasy" 2022-nji ýylda geçirilen seljeriş hasabatynda dünýä epidemiýasynyň täsiri we çylşyrymly we üýtgäp bilýän halkara ýagdaýynyň fonunda ekologiki markalaryň dünýä markalarynyň özgermegi üçin öňe gidiş ýoly açyp, aragatnaşyk gurup biljekdigini öňe sürýär. ulanyjylar, işgärler, ekologiýa bilen bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işlemek, eko-markalaryň dünýä markalarynyň durnukly ösmegi üçin täze hereketlendiriji boljakdygyna has ynamly edýär.

Halk topary, Hytaýda ilkinji 500-ligiň hataryna girmek bilen, uly maglumatlary, emeli intellekt, zatlar interneti we ş.m. ýaly häzirki zaman ylym we tehnologiýalara bil baglap, dünýä müşderilerine akyl we takyk hyzmat etmek we dowam etmek "dünýä halky üçin bagt gözlemek" wezipesini ýerine ýetirmek.Dünýä derejesindäki milli marka we köp zähmet çekiň, ikinji telekeçilik bilen toparyň ikinji çykarylyşyna düşüniň we has gowy netijeler bilen partiýanyň 20-nji Milli Kongresini garşy alyň.


Iş wagty: Dekabr-02-2022